Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:858 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 10.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Stortinget har flere ganger understreket at funksjonshemmede skal kunne delta i det vanlige samfunnsliv. Dette gjelder også i forhold til å bruke alle transportmidler. Når Avinor satte ut parkeringen på fire flyplasser til Europark, ble regelverket på Oslo Hovedflyplass gjort gjeldene. Dette innebærer at funksjonshemmede må betale for bruk av langtidsparkering. Dette er et hinder fordi bil ofte er helt nødvendig.
Mener statsråden at EuroParks praksis er forenlig med Stortingets vilje om deltakelse?

Begrunnelse

Etter vegtrafikkloven har funksjonshemmede friparkering på offentlig sted. Men på områder der parkering skjer på en grunneiers område gjelder ikke dette. Blant annet på Oslo Hovedflyplass må funksjonshemmede betale vanlig pris for langtidsparkering. Disse områdene er eid av Avinor AS som er et heleid statlig selskap. Derfor er det Avinors ansvar at funksjonshemmede må betale vanlig pris. Ved siste rullering av Nasjonal transportplan la en samlet komité stor vekt på funksjonshemmede og skrev følgende:
Komiteen vil difor gå inn for at eit femte hovudmål i transportpolitikken skal vere:
- Eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle og eit transporttilbod som gjer det mogleg for alle å leva eit aktivt liv.
Det kan trekkes i sterk tvil om Avinors parkeringspraksis er i samsvar med dette.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er en uttalt målsetting for Regjeringen at det skal legges til rette for forflytningshemmedes tilgjengelighet til transportsystemer.

Jeg vil påse at Samferdselsdepartementets etater og virksomheter følger opp disse målsettingene. Når det gjelder spørsmålet om gratis langtidsparkering vil jeg ta opp dette spesielt med Avinor.

Problemer knyttet til parkeringsrettigheter for forflytningshemmede gjelder trolig også flere sektorer utover samferdsel. Jeg vil derfor også ta opp denne problemstillingen med de øvrige departementene for å sikre gjennomføring av Regjeringens intensjon på dette området.

For øvrig opplyser Avinor at de har iverksatt et eget arbeid hvor de legger stor vekt på å legge forholdene godt til rette for de forflytningshemmede. Dette innebærer god skilting, avsatte parkeringsplasser så nært terminalen som mulig, fjerne alle fysiske hindre, dimensjonere parkeringsplasser etter rullestolbrukeres behov osv.