Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:860 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 08.09.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Herre- og barneklær er gjenstand for høyere toll enn dameklær, ettersom herre- og barneklær inngår på unntakslisten over varer som ikke får preferansetollbehandling inn til Norge. Dameklær får preferansetollbehandling.
Mener finansministeren at en slik forskjellsbehandling har fornuftig begrunnelse, i så fall hvilken, eller vil finansministeren redusere tollen for herre- og barneklær tilsvarende som for dameklær ved import fra et "ordinært" GSP-land?

Begrunnelse

Ved import til Norge av varer av varer med opprinnelse i u-land (ordinære GSP-land) gis GSP-preferansetollbehandling som innebærer redusert tollsats. Dette gjelder for dameklær, posisjon 62.04 i Tolltariffen, men ikke herreklær som er unntatt fra preferansetollbehandling i unntakslisten (liste 7) i heftet "Meldinger fra Toll- og avgiftsdirektoratet" nr. 06A. Disse finnes i posisjon 62.03 og 62.05.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Norge gir som mange andre industriland tollpreferanser til utviklingsland gjennom en GSP-ordning. Ordningen er et tiltak for å bedre utviklingslandenes markedsadgang for sine produkter. Utformingen av GSP-preferansene varerier i de ulike industrilandenes systemer. Tollpreferansene under GSP-ordningen er ikke bundet av WTO, og kan derfor trekkes tilbake eller endres.

Norge har en offensiv holdning til fjerning av tollsatser. Regjeringen ønsker å fjerne tollen på industrivarer. En fjerning av industritollen vil gi enklere rammebetingelser for næringslivet og frigjøre administrative ressurser både i bedriftene og i toll- og avgiftsetaten. Satsene har over tid fått en vilkårlig utforming og har utilsiktede virkninger på verdiskapingen. Det er også uheldig at en stor del av tollbelastningen legges på import fra utviklingslandene. Fra 1995 til 2002 er det fjernet om lag 3 150 tollsatser på industrivarer. I 2002 ble ytterligere nærmere 1 200 tollsatser fjernet, mens tollsatsene for 2003 bare har vært gjenstand for nedtrapping etter WTO-avtalen. De avtalte nedtrappingene er fullført i 2004.

Det er riktig at GSP-ordningen innebærer ulik tollbelastning for en del typer klær avhengig av om det er klær til kvinner/piker eller menn/gutter. Denne forskjellsbehandlingen oppstod i 2000 i forbindelse med revisjon av GSP-ordningen, der flere tekovarer kom inn under den generelle tollfriheten som er etablert for industrivarer fra utviklingsland. Ulik tollbelastning på klær som i ulik grad benyttes av kvinner og menn, må anses som en utilsiktet virkning av de omfattende endringene som da ble gjennomført.

Regjeringen arbeider kontinuerlig med å fjerne tilfeldigheter i tollavgiftsstrukturen. Allerede tidligere i år varslet Regjeringen at det skal skje en gjennomgang av GSP-ordningen, blant annet med det siktemål å bedre utviklingslandenes markedsadgang i Norge. I denne sammenheng vil det også være naturlig å se på tollbelastningen på klær og enkelte andre ferdige tekstilprodukter.

Når det gjelder differensiering av tollsatser på import av klær alt etter som det er klær til kvinner eller menn, ser jeg at dette virker både tilfeldig og uheldig. Jeg vil derfor komme tilbake til dette allerede i budsjettet for 2005.