Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:867 (2003-2004)
Innlevert: 02.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Besvart: 09.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil statsråden i forbindelse med omorganiseringen av trafikkstasjonene gripe inn og henstille Statens vegvesen om også å se på og vurdere de nærings- og distriktspolitiske konsekvenser forslagene om nedleggelse og endring av trafikkstasjonene vil kunne få for lokalsamfunnet hvor de enkelte bedrifter, familier og enkeltmennesker spiller en vesentlig rolle?

Begrunnelse

Den pågående prosess i forbindelse med nedleggelse og endring av Statens vegvesens trafikkstasjoner har preget nyhetsbildet de siste 4-5 måneder. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har tidligere gjort henvendelse til statsråden om sakskomplekset, den gang fokusert på Drøbak Trafikkstasjon. I denne forbindelse fikk vi et greit svar med bakgrunn og mål for den strukturelle rasjonalisering og prosess som foregår. En del av denne prosessen er også høringer hvor de lokale myndigheter, tillitsvalgte og organisasjoner kommer med sine innspill og disse vil forhåpentligvis være en del av beslutningsprosessen. Fremskrittspartiet har på lik linje med andre politiske partier, både lokalt og sentralt, fått svært mange innspill som avspeiler store frustrasjoner fra både store og små brukere av de trafikkstasjoner som foreslåes nedlagt eller endret. Som eksempel vedlegges et brev mottatt fra Marianne Dovland, B.D. Bil AS, 4735 Evje som går på forslaget om nedlegging av Evje Trafikkstasjon. I følgebrevet av 22. juli d.å. skriver hun: "Jeg skriver til dere som ledere, fordi vi som bedrift i distriktet er dypt fortvilet over situasjonen vi frykter vil komme. Som ledere bør dere ha oversikten over ha de forskjellige departement foretar seg, og også ha muligheten til å kunne påvirke prosesser i en positiv retning. Det er jo det vi skattebetalere betaler dere for å gjøre. Som dere sikkert vet er høringen lagt ut med frist for tilbakemelding 15. september 2004. Og så lenge jeg som skattebetaler egentlig er en av deres arbeidsgivere, forventer jeg at brevet blir lest, og at vi får en tilbakemelding på hva dere har tenkt å foreta dere. Dere vet jo også hvem andre som bør få melding om hva som skjer utenfor Oslo sine grenser. Det er jo rart at alt av servicetilbud skal være langs vår kyst. Vi er faktisk noen som ønsker å være med å bidra til at distriktet kan være levende og produktivt, men når hindringene kommer på rekke og rad, blir det et spørsmål om hvor lenge vi orker å holde på." Se vedlegg. Når vi også vet at:
- hele 85 pst. av landets husstander har én eller flere biler
- nødvendigheten av for næringslivet og offentlige selskaper å ha en optimal utnyttelse av sine kjøretøyer (lastebiler, busser etc.)
- statens årlige inntekter fra avgifter på bil og bilbruk er rundt 44 mrd. kr, hvorav bare rundt 25 pst. av disse går tilbake til infrastruktur, veier og drift av Statens vegvesen med blant annet trafikkstasjoner er særdeles viktig at samferdselsministeren ser på forslag til nedleggelse og endring av landets trafikkstasjoner i et større nasjonalt perspektiv enn i en snever vurdering som kun går på de trafikktekniske relasjoner. Med utgangspunkt i det konkrete forslag om nedleggelse av Evje Trafikkstasjon, hersker det ingen tvil om at det lokale og regionale næringsliv og befolkning vil bli tapere fordi disse trenger opprettholdelsen av den type servicefunksjoner som trafikkstasjoner representerer. Et frafall av denne og andre tilsvarende viktige funksjoner, undergraver ytterligere grunnlaget for opprettholdelse av bosetningsmønstret. Av denne grunn er det derfor særdeles viktig at statsråden ser på denne type omorganiseringer også i et bredere nasjonalt perspektiv. Selv om de forslag som nå ønskes gjennomført kan oppfattes som mindre viktig samfunnsmessig for departementet, vil summen av alle de mange andre tilsvarende tiltak fra statens side være helt avgjørende.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Lokalisering av trafikkstasjoner er et viktig spørsmål i forbindelse med omorganiseringen av Statens vegvesen. Hvor mange slike lokale stasjoner det skal være og hvilke tilbud den enkelte stasjon skal gi, må vurderes i forhold til en rekke momenter som kommunikasjonsforhold, service og kostnader.

I dag utføres Statens vegvesens tjenester fra 81 trafikkstasjoner. Dagens lokalisering av tjenester og oppgaver følger den samme hovedstruktur som har vært i mange tiår, selv om tjenestene og oppgavene har endret seg betydelig i løpet av perioden. Publikum kan i dag få utført de fleste tjenestene på trafikkstasjoner, selv om tilbudet på den enkelte trafikkstasjon kan variere.

Statens vegvesen utreder nå hvilke endringer som skal gjøres for å følge opp Stortingets og Regjeringens forutsetninger knyttet til omorganiseringen. Jeg forutsetter at etaten har gjort samfunnsøkonomiske vurderinger av saken når konklusjonene trekkes. I denne forbindelse står hensynet til desentralisering, publikum, hvordan servicetilbudet blir ivaretatt i en ny organisasjon samt hensynet til trafikksikkerhet sentralt. Vegvesenet er gitt i oppgave å gjennomføre denne prosessen, og det må de få gjøre seg ferdig med. Etter dette vil Samferdselsdepartementet bli orientert om hvordan tjenestene vil bli ivaretatt i fremtiden.

Dagens trafikkstasjoner har hall for kontroll av kjøretøyer. Dette har gitt en tung og relativt stiv struktur som ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset behov hos trafikanter og brukere. Det vil derfor bli arbeidet videre med å utvikle trafikkstasjoner med ulik tjenesteportefølje tilpasset etterspørsel og endret behov for fysisk oppmøte.

Vegdirektoratet har lagt til grunn at tjenestene organiseres og lokaliseres på en slik måte at det er lett å gjøre endringer når behovene endres, og at man unngår etablering av så "tunge" enheter at det går ut over fleksibiliteten. Dette betyr at det må legges til rette for en tilstrekkelig mobilitet blant de ansatte, slik at nærmere spesifiserte tjenester kan utføres der brukeren er. Dette gir også grunnlag for å utnytte spesialistkompetanse i hele regionen/landet.

Et hovedmål er at Statens vegvesen også i fremtiden skal ha et tilfredsstillende tjenestetilbud, men på andre måter enn ved at tjenestene nødvendigvis må tilbys fra en trafikkstasjon med full bredde i tjenesteporteføljen. Den tekniske utviklingen med bl.a. internettbaserte løsninger tilsier også i stor grad at det ikke nødvendigvis er et behov for å få utført alle tjenester over skranke. For at en trafikkstasjon eller annet tjenestested skal bestå eller etableres, må det være et visst minimum av oppgavemengde. Gjennom å tilby tjenestene på en annen og mer desentralisert måte i forhold til etterspørsel, ivaretas også viktige samfunnsøkonomiske hensyn som representanten Svendsen er opptatt av.

Samarbeid og samlokalisering med andre etater (fortrinnsvis gjennom offentlige servicekontorer/-torg), vil prege utviklingen og bli en viktig del av Statens vegvesens tjenestetilbud. Et slikt samarbeid vil være et bidrag til god servicekvalitet spesielt der personlig oppmøte er nødvendig eller hensiktsmessig. Samarbeidet vil også kunne være et bidrag til å redusere infrastrukturkostnader i form av utgifter til drift og vedlikehold av bygninger.