Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:868 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Besvart: 13.09.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Barmarkskjøring er et omfattende miljømessig problem på Finnmarksvidda. Omfattende dispensasjonspraksis i kombinasjon med en svært sårbar natur der hjulspor kan gi varige sår i landskapet etter kjøring medfører at en stadig større del av utmarksområdene preges av skader etter barmarkskjøringen.
Hva vil statsråden gjøre for å begrense skadene av barmarkskjøring i Finnmark?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren er kjent med at det også er rettet en henvendelse fra Finnmark fylkesting til statsråden i samme sak, men at fylkeskommunens sanksjonsmuligheter er begrensede uten at det foreligger en statlig medvirkning som sikrer at effektive mottiltak kan gjennomføres.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg deler bekymringen vedrørende utviklingen av barmarkskjøring i deler av landet. Barmarkskjøring er mer skadelig enn motorferdsel på vinterføre fordi den setter spor som i mange tilfeller er vanskelig å gjenopprette.

Jeg mener i utgangspunktet at det ikke er regelverket som er problemet, men praktiseringen av dette. I Finnmark er følgende grep gjennomført:

- Høsten 2003 nedsatte Finnmark fylkeskommune en arbeidsgruppe som skulle se på barmarkskjøringen i fylket. Arbeidsgruppen avgav sin innstilling i mai. Innstillingen er ennå ikke behandlet i fylkestinget. Innstillingen inneholder konkrete retningslinjer for kommunenes behandling av dispensasjonssøknader. Retningslinjene legger opp til en streng praktisering av motorferdselloven.

- Etter kommunevalget i fjor høst ble det avholdt tre kurs i regi av fylkesmannen der lov, forskrift og nasjonale retningslinjer ble gjennomgått og konkrete problemområder diskutert. De fleste kommunene deltok på kurset.

- I 2004 gjennomførte fylkesmannen to miljøsamlinger for kommunene der motorferdselregelverket ble gjennomgått.

- Fylkesmannen har utfordret reindriftsforvaltningen til å ta tak i problemet med bruken av barmarkskjøretøyer i reindriften. Fylkesmannen har og hatt uformelle samtaler med Norske Reindriftsamers Landsforbund om saken.

- Naturvernforbundet i Finnmark har engasjert seg sterkt i barmarksproblematikken i fylket, og har i den forbindelse påklaget en rekke dispensasjoner fra de aktuelle kommunene. Fylkesmannen har brukt store ressurser på å behandle dem fordi vedtakene er retningsgivende for kommunenes behandling av nye søknader. Flere kommuner fortsetter likevel sin liberale praksis. I stedet for å behandle klager på dispensasjoner som allerede er iverksatt, vurderer fylkesmannen å sende kommunene standardskriv der de nasjonale retningslinjene for behandling av dispensasjonssaker presiseres.

Miljøverndepartementet arbeider med å utforme et tillegg til eksisterende retningslinjer der viktigheten av en streng praksis presiseres ytterligere.

Jeg minner avslutningsvis om at motorferdselregelverket for tiden er gjenstand for et forsøksprosjekt i åtte utvalgte kommuner. Prosjektet skal klarlegge om formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å kople praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Forsøket løper frem til 1. mai 2005 og skal etter dette evalueres. Når evalueringsrapporten foreligger vil departementet ta stilling til om motorferdselregelverket skal/bør endres.

Jeg vil i første omgang avvente situasjonen og se om de nevnte tiltak har den ønskede effekt, og vil følge utviklingen i barmarkskjøringen i Finnmark nøye.