Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:872 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Besvart: 10.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det blir til stadighet utført nye utredninger omkring fremtiden til sykehuset på Stokmarknes. Dette har skapt og skaper forvirring både hos de ansatte og de som sokner til sykehuset.
Kan statsråden gi en oppsummering av situasjonen for nybygg av sykehuset på Stokmarknes, og mener statsråden at man fremdeles kan kalle sykehuset på Stokmarknes for et fullverdig sykehus hvis planene for å fjerne fødeavdelingen og ortopedikirurgi realiseres?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Styret i Helse Nord har vedtatt å utrede både en rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på Stokmarknes og nybygg på dagens sykehustomt i Stokmarknes. Denne utredningen er forutsatt ferdig innen utgangen av året. Styret i Helse Nord vil da foreta en beslutning i forhold til disse to alternativene.

Når det gjelder fødeavdelingen ved Stokmarknes, foreligger det ingen planer for å bygge denne ned, eller fjerne den. Foretaksmøtet fra 19. juni 2003 forutsatte videreførelse av kirurgisk beredskap i Stokmarknes. Helse Nord har vedtatt noen prinsipper for organiseringen av planlagt ortopedisk aktivitet i landsdelen. Man ønsker en samling av de ortopediske fagmiljøene til et senter innen hvert helseforetak. Dette er gjort for å skape mer robuste fagmiljøer, sikre en bedre utdannelse av nye ortopeder, og for å trygge kontinuiteten og tilgangen på viktig personell. Samlet sett er dette et vedtak som vil gi en større trygghet for et kvalitetsmessig godt og robust tilbud til befolkningen i hele Nord-Norge, når det iverksettes.

Sykehuset på Stokmarknes er en del av Hålogalandssykehus og kan fremdeles kalles et fullverdig sykehus.