Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:873 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Besvart: 13.09.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En 24 år gammel mann uten primærutdannelse som arbeider som renovasjonsarbeider, er innvilget yrkesrettet attføring, men får opplyst at nye regler for yrkesrettet attføring er til hinder for at han vil kunne starte et attføringsløp i form av skolegang før fylte 26 år.
Ser statsråden det som hensiktsmessig at et attføringsløp skal måtte skyves ut i tid, fordi det er satt en nedre aldersgrense for når attføringen kan starte?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Fra 1. januar 2004 ble aldersgrensen for rett til ytelser under yrkesrettet attføring i form av skolegang hevet fra 22 til 26 år. Begrunnelsen for denne endringen var at utdanning først og fremst skal finansieres gjennom utdanningsstøtte, og ikke ved trygd. Ungdom under 26 år er i en alder hvor det er vanlig å ta utdanning. I utgangspunktet vil det dermed være vanlig å finansiere utdanningen gjennom alminnelig utdanningsstøtte.

Det er imidlertid adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om aldersgrense på 26 år for yrkeshemmede som er i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon enn den som gjelder for annen ungdom. Unge uføre, personer som er blitt uføre etter alvorlige ulykker eller som lider av alvorlig eller langvarig sykdom er grupper som først og fremst omfattes av unntaket.

Ungdom under 26 år har full anledning til å få andre typer attføringstiltak som kan være like hensiktsmessige i forhold til målet om høvelig arbeid.