Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:874 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 17.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Hva er bakgrunnen for at den tidligere stoppordren på kraftlinjene som Hafslund bygger i Østfold ikke lenger er gjeldende, hvorfor bryter Regjeringen løftene til to av dets medlemmer gjennom å ikke vente til arbeidsgruppes rapport er lagt frem og mener at det er helt usannsynlig at det er en sammenheng mellom kraftlinjer og forekomsten av kreft, og hvordan har Regjeringen i tilfelle kommet frem til denne konklusjonen?

Begrunnelse

Det har gjennom forskjellige oppslag i mediene i sommer, kommet frem at Hafslund Nett har fått godkjennelse til å starte utbygging av nye kraftlinjer i Østfold. Etter å ha vært i kontakt med Hafslund Nett har vi fått bekreftet at arbeidet skulle starte i uke 34.
Dette har ført til sterke reaksjoner blant beboere som blir berørt av dette, særlig fordi det er en utbredt frykt for at den allerede eksisterende kraftlinjen kan være årsaken til forekomsten av kreft i flere familier i området.
Både tidligere helseminister Dagfinn Høybråten og tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs skal tidligere ha gitt stoppordre for utbygging av kraftlinjene i påvente av rapporten fra en arbeidsgruppe som ser på nettopp sammenhengen mellom kraftlinjer og forekomst av kreft. Hafslund Nett behøver nå ikke vente på denne rapporten.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

Jeg viser til brev av 3. september 2004 fra Stortingets president vedlagt spørsmål nr. 875 til skriftlig besvarelse etter § 52 i Stortingets forretningsorden fra representanten May Hansen. Jeg viser også til likelydende spørsmål til olje- og energiministeren (skriftlig spørsmål nr. 874). De samme spørsmål er også stilt i likelydende brev av 19. august 2004 fra SVs stortingsgruppe til Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet og Helsedepartementet. Dette svarbrevet er utarbeidet i samråd med olje- og energiministeren og miljøvernministeren.

Til orientering vil jeg opplyse om at Tove Strøm, som er en av beboerne som er berørt av utbyggingen av kraftledningene, ba om et møte med aktuelle myndigheter i anledning utbyggingssaken. Møtet ble avholdt 7. september 2004. Olje- og energidepartementet (OED) og Helsedepartementet (HD), samt Statens strålevern og Kreftregisteret, besvarte her spørsmål fra beboerne i tilknytning til denne saken.

Generelt om forvaltningsstrategien for elektromagnetiske felt og helse

Dagens forvaltningsstrategi ved anlegg av nye kraftledninger og ved anlegg av boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger er basert på NOU 1995:20 "Elektromagnetiske felt og helse - Forslag til en forvaltningsstrategi". Stortinget sluttet seg til denne strategien ved behandling av St.prp. nr. 65 (1997-98). Sosial- og helsedepartementet oppnevnte i desember 1999 et ekspertutvalg for å vurdere de fem siste års forskning innenfor området elektromagnetiske felt og helse. Utvalget leverte sin innstilling våren 2000, hvor det blant annet ble konkludert med at "De vitenskapelige holdepunkt for at eksponering for svake EMF (elektromagnetiske felt) kan ha helsemessige effekter er fortsatt svake, men noen nye er kommet til. Totalt sett synes hypotesene ikke å gi et klarere bilde av mulige mekanismer for hvordan svake felt kan gi en biologisk effekt nå enn for seks år siden." Etter dette sluttet daværende Sosial- og helsedepartementet seg til de konklusjoner og den forvaltningsstrategi som fremkommer av NOU 1995:20 og St.prp. nr. 65 (1997-98), jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001). Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling fastsetter at all eksponering for ikke-ioniserende stråling skal holdes så lavt som praktisk mulig.

Ved behandlingen av enkeltsaker om kraftledninger legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet til grunn de vurderinger og de tilrådinger helsemyndighetene ved Helsedepartementet og fagetaten Statens strålevern til enhver tid gir om elektromagnetiske felt og helse.

Myndighetenes behandling av utbyggingssaken i Østfold

Olje- og energidepartementet har opplyst at Hafslund fikk endelige tillatelser til å bygge og drive den aktuelle kraftledningen ved OEDs vedtak av 22. februar 2001 og 23. april 2004. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningsloven, foretas det i følge OED ikke nye vurderinger av de forhold som er avklart gjennom konsesjonsbehandlingen så som trasévalg, kabling mv. Disse forholdene ble avklart i forbindelse med klagesak vedrørende anleggskonsesjon i 2001. For ordens skyld har OED gjort oppmerksom på at ferdigstillelse av byggearbeidene heller ikke er avhengig av at slik forhåndstiltredelse innvilges.

I debatten rundt Årum-saken er kabling av kraftledninger trukket frem som et alternativ. Ved å legge kraftledninger i bakken vil som regel magnetfeltet rett over jordkabelen være sterkere enn feltet ved bakken under en tilsvarende luftledning, men magnetfeltet fra en jordkabel reduseres raskere med avstanden enn for en kraftledning.

I NOU 1995:20 side 66 uttales følgende om kabling (og flytting av hus):

"Flytting/riving av hus kan ut fra forebyggingseffekt vurdert opp mot kostnader, ikke anbefales som tiltak. Det samme gjelder for kabling - dette både ut fra kostnader, og ut fra usikkerhet om tiltaket overhodet har noen positiv helseeffekt."

OED opplyser at forvaltningsstrategien, slik den fremgår av NOU 1995:20 og St.prp. nr. 65 (1997-98), er lagt til grunn for myndighetenes behandling av Årum-saken.

Tillatelse til å starte utbygging av nye kraftledninger i ÅrumBakgrunnen for den oppmerksomhet denne saken har fått, er at Kreftregisteret i mai i år publiserte en studie som konkluderer med økt risiko for brystkreft hos kvinner som har bodd i nærheten av høyspentledninger over lang tid. For nærmere informasjon viser jeg til vedlagte kopier av brev av 24. mai 2004 fra Helsedepartementet til Statens strålevern og svarbrev av 14. juni 2004 fra Statens strålevern til Helsedepartementet.

Det ble i juni besluttet at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som foreslått av Statens strålevern. Denne arbeidsgruppen skal bl.a. vurdere håndtering av varsomhetsprinsippet som er nedfelt i gjeldende forvaltningsstrategi og eventuelt utarbeide kriterier for hvordan kravet i strålevernforskriften om så lav eksponering som mulig skal ivaretas. Det har aldri vært intensjonen at arbeidsgruppen skal vurdere Årum-saken spesielt, eller at byggingen av planlagte kraftledninger skal utsettes i påvente av en rapport fra denne arbeidsgruppen.

På bakgrunn av at folk i Årum opplevde en unaturlig høy forekomst av krefttilfeller blant beboere nær kraftledningen, har Helsedepartementet bedt Kreftregisteret kontakte kommunehelsetjenesten i Fredrikstad og tilby sin bistand for å se på kreftforekomsten i området. Som det fremgår av vedlagte kopi av brev av 12. juli 2004 fra Helsedepartementet til beboerne på Årum har Helsedepartementet så langt ikke funnet grunnlag for å tilrå at Olje- og energidepartementet skulle avvente Kreftregisterets arbeid. Helsedepartementet vil følge Kreftregisterets arbeid med saken.

Eventuelle helsevirkninger av elektromagnetiske felt fra kraftledningerRundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektromagnetiske felt. Det er ikke funnet sikre vitenskapelige holdepunkter for at de feltene vi utsettes for i dagliglivet, gir noen form for skader eller sykdommer.

Som det fremgår ovenfor har Statens strålevern vurdert den nye forskningsstudien fra Kreftregisteret på anmodning fra Helsedepartementet og konkluderer i brev av 14. juni 2004 med at én forskningsstudie ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å endre dagens forvaltningspraksis. Strålevernet har opplyst at det i 2001 ble gjennomført en samlet vurdering av i alt 24 studier om mulig sammenheng mellom forekomst av brystkreft hos kvinner og eksponering for elektromagnetiske felt, herunder felt fra kraftledninger. Konklusjonen var at en økt risiko ikke kunne påvises.

Ifølge Strålevernet gir den nye studien støtte til en fortsatt forsiktighetsholdning i tråd med dagens forvaltningsstrategi i forbindelse med byggesaker og konsesjoner til bygging av nye kraftledninger eller ved oppgradering av eksisterende ledninger. Den arbeidsgruppen som nå nedsettes, skal frem til forsommeren 2005 vurdere håndtering av varsomhetsprinsippet og eventuelt utarbeide kriterier for hvordan kravet i strålevernforskriften om så lav eksponering som praktisk mulig, skal ivaretas.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Helsedepartement til Statens strålevern vedrørende elektromagnetiske felt fra kraftledninger, datert 24. mai 2004. Referanse: 200402561-/TIK-1.

Vedlegg 2.

Brev fra Statens strålevern til Helsedepartementet vedrørende elektromagnetiske felt fra kraftledninger, datert 14. juni 2004. Referanse: 2004/00437/714/MHA.

Vedlegg 3.

Brev fra Helsedepartement til beboere i Årum vedrørende høyspentledninger og fare for brystkreft - ny kraftlinje i Årum, datert 12. juli 2004. Referanse 200402561-/TIK-5.