Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:876 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 06.09.2004
Besvart: 14.09.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Rikstrygdeverkets stoppet utsendelse av månedlig lønns- og trekkoppgave til alle trygdede i Norge fra juni 2004.
Vil sosialministeren ta initiativ til at denne administrative rutinen blir endret, slik at pensjonistene igjen kan få sin månedlige lønnslipp i postkassa?

Begrunnelse

Trygdeetaten har i sommer blitt nedringt av pensjonister som ikke lenger får den månedlige "lønnsslippen" i postkassa". Fra og med juni ble nettobeløpet bare sendt til pensjonistenes konto i banken uten noe mer forklaring. Heretter er det er bare ved endringer i forhold til forrige måned at det vil bli gitt skriftlig beskjed.
Dagbladet skriver 26. juni at trygdeetaten regner med å spare millioner på effektiviseringen, blant annet i form av spart porto og papir. Det kan være grunn til å spørre om det er riktig å frata mange pensjonister en reell mulighet til å holde orden på sin privatøkonomi med en slik begrunnelse.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I juni 2004 foretok Rikstrygdeverket en omlegging av rutinene for meldinger til pensjonistene om utbetalt beløp og foretatte trekk, slik at pensjonistene bare skulle få melding i måneder da det skjer endringer i bruttobeløp eller skattetrekk mv.

Formålet med omleggingen var effektivisering og reduksjon av kostnadene ved betalingsformidlingen i en vanskelig budsjettsituasjon. Virkningen av å redusere antallet meldinger er foreløpig anslått til 20-30 mill. kr på årsbasis. Rikstrygdeverket har for øvrig en tilsvarende meldingspraksis for utbetaling av kontantstøtte og barnetrygd, og dette er en praksis som man ikke mottar nevneverdige klager på.

Jeg er oppmerksom på at mange pensjonister har reagert negativt på omleggingen når det gjelder pensjoner, og har fått en vurdering av saken i Finansdepartementet, som er ansvarlig for reglene om utbetalingsmeldinger. Finansdepartementet har kommet til at pensjonistene etter gjeldende regler fortsatt bør gis månedlige meldinger som hittil. Rikstrygdeverket er orientert om dette.