Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:878 (2003-2004)
Innlevert: 06.09.2004
Sendt: 07.09.2004
Besvart: 14.09.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Forskriften for gjenanskaffelse av trygdefinansiert bil fremstår som en urimelig forskjellsbehandling mellom arbeidstakere i ordinært arbeid og i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Rikstrygdeverket har uttalt at ansettelse i VTA sidestilles med "fritidsaktiviteter", og derfor ikke kommer inn under regelen for gjenanskaffelse før vilkåret om 11 års brukstid er oppfylt.
Deler statsråden denne oppfatningen om at yrkeskvalifiserende tiltak skal sidestilles med fritidsaktiviteter?

Begrunnelse

Gjenanskaffelse av trygdefinansiert bil er ofte nødvendig dersom den bilen en allerede disponerer stadig må på verkested, og slik ikke kan dekke det nødvendige transportbehov.
Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet hjemler gjenanskaffelse av bil etter 8 års brukstid. Imidlertid mener Rikstrygdeverket at deltakelse i arbeidsmarkedstiltaket VTA ikke omfattes av begrepet "arbeidsliv", til tross for at det betales skatt av opptjent bonuslønn og til tross for krav om å levere sykmelding ved sykefravær.
For de som rammes og andre med tilsvarende svak privatøkonomi, er bonuslønnen på 1 G i VTA av avgjørende betydning. De har ikke råd til å miste denne, men risikerer å måtte si opp jobben og miste inntekt på grunn av manglende tilrettelagt transport til og fra arbeidsstedet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Etter forskrift om stønad til bil kan det gis stønad til gjenanskaffelse dersom bilen er brukt i minst 11 år.

Det kan gis stønad til gjenanskaffelse av bil selv om vilkåret om brukstid (11 år) ikke er oppfylt dersom dette er nødvendig på grunn av endringer i helsetilstanden til den som har fått støtte til bil.

Det gis også stønad til gjenanskaffelse av bil når stønad er gitt til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet (folketrygdloven § 10-5) og eieren har hatt bilen i minst 8 år og bilen har kjørt i minst 150 000 kilometer.

Forskriften skiller etter dette ikke mellom arbeidstakere i ordinært arbeid eller i varig tilrettelagt arbeid. Det avgjørende i forhold til hvorvidt det gis stønad til bil i forbindelse med arbeid etter § 10-5 er således ikke hva slags bedrift man er ansatt i, men om ansettelsesforholdet medfører reduksjon eller bortfall av pensjonsytelsene.

Det foreligger for tiden ingen planer om å endre loven på dette punktet.