Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:880 (2003-2004)
Innlevert: 07.09.2004
Sendt: 07.09.2004
Besvart: 15.09.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): En elgjeger i Telemark kjemper for å kunne fortsette å gå på elgjakt også etter at han har blitt lam fra brystet og ned som følge av ei arbeidsulykke i skogen. De praktiske utfordringene har latt seg løse, men elgjegeren sliter med å få tillatelse fra myndighetene til å kunne delta i jakta på sine premisser.
Vil miljøvernministeren sørge for en tillemping av regelverket, slik at også en som er funksjonshemmet kan delta på elgjakt?

Begrunnelse

Samfunnet har lagt til rette slik at funksjonshemmede skal kunne være aktive og delta på de fleste samfunnsområder, men det viser seg at det å kunne delta på jakt er vanskeligere å få til for funksjonshemmede enn mange andre gjøremål.
Den funksjonshemmede jegeren i denne saken har fått spesialtilpasset et terrengkjøretøy, slik at han kommer seg ut i skogen. Grunneieren har gitt tillatelse til at han kan bruke dette. Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å få tillatelse fra myndighetene til å sitte på post på kjøretøyet. Han har fått beskjed om at han må ta med seg en ordinær rullestol og sette seg over i denne før han kan delta i jakta. Det vil være strevsomt for jegeren, og han må ha hjelp av andre for å klare å komme over i rullestolen. På denne måten blir det mye mer plundrete for den funksjonshemmede å kunne delta på jaktlaget enn det hadde behøvd å være.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Bestemmelsene i viltlovens kapittel om utøvelse av jakt og fangst bør sees som bidrag til å utvikle en god jaktetikk i Norge. Loven presiserer at jakt og fangst skal utøves på en måte som ikke utsetter viltet for unødige lidelser eller medfører fare for mennesker, husdyr eller eiendom. Lovens § 21 regulerer bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt og setter blant annet forbud mot å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt.

Jeg har stor forståelse for situasjonen til den funksjonshemmede jegeren som representanten Enger beskriver i spørsmålet sitt. Gjeldende regelverk gir imidlertid ingen adgang for viltmyndighetene til å dispensere fra denne bestemmelsen. Det kan imidlertid synes som at dette regelverket ikke i tilstrekkelig grad fanger opp den situasjonen representanten Enger beskriver. Etter mitt syn bør det i særlige tilfeller kunne dispenseres fra bestemmelsen om å løse skudd fra motorkjøretøy under jakt. I dette ligger ikke at jeg ønsker en generell oppmyking av forbudet. En adgang til å dispensere fra denne bestemmelsen skal bare brukes unntaksvis, for å unngå at det oppstår åpenbare urimeligheter. En slik bruk av dispensasjonsadgangen vil ikke være i strid med intensjonene i viltloven.

Jeg vil derfor iverksette et arbeid med sikte på å endre gjeldende regelverk, slik at det blir åpnet for å kunne søke om dispensasjon i tilfeller som denne saken er et eksempel på.