Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:883 (2003-2004)
Innlevert: 07.09.2004
Sendt: 07.09.2004
Besvart: 13.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Avisa Nordland den 3. september 2004 er det en artikkel om ressurssituasjonen hos statsadvokaten i Nordland. Denne antyder at det kan bli aktuelt å utsette saker utenfor Bodø av økonomiske hensyn. Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett avviser dette kategorisk som et mulig tiltak.
Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor statsadvokaten i Nordland ikke lenger makter å gjennomføre saker utenfor Bodø av økonomiske hensyn, er det akseptabelt for justisministeren, og hva må gjøres for å forhindre at så skjer?

Begrunnelse

I en artikkel i Avisa Nordland kommer det frem at statsadvokaten i Nordland hevder at den økonomiske situasjonen ved embetet for tiden er svak. Statsadvokaten har ifølge avisa ovenfor politimestrene og tingsrettene i Nordland og Hålogaland lagmannsrett i brevs form tatt til orde for at saker utenfor Bodø, kan bli utsatt av hensyn til den økonomiske situasjon. Dette begrunnes blant annet med at man har prosedert uvanlig mange saker ved domstoler utenfor Bodø og i Høyesterett.
Førstestatsadvokaten har også vært i kontakt med Hålogaland lagmannsrett og bedt domstolen bestrebe seg på å komme til Bodø i ankesaker for på denne måten å spare statsadvokaten for ekstra utgifter.
Siden andre medieoppslag den siste tiden har vist at svært mange saker venter på behandling i domstolene, er dette etter mitt skjønn et alvorlig varsku. Justisministeren har ved flere anledninger påpekt behovet for hurtig og forsvarlig behandling ved våre domstoler og en slik "trussel" må det derfor reageres på.
Slik undertegnedes er det må man her enten påpeke statsadvokatens klare ansvar for fremdrift innen sitt saksområde, samtidig som man vurderer ressurssituasjon for embetet. Uansett er det ikke akseptabelt at saker ikke får sin behandling ut fra ovennevnte forhold.
Imøteser Deres svar med interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er kjent med at politiet og påtalemyndigheten opplever at budsjettet inneværende år er stramt. Jeg beklager at førstestatsadvokaten i Nordland har funnet å gå til det skritt å utsette saker utenfor Bodø av økonomiske hensyn. Riksadvokaten har opplyst at han som følge av dette har bedt om en nærmere, detaljert redegjørelse for den økonomiske situasjon ved embetet. Denne redegjørelsen skal avgis medio september. Videre har han bedt om nærmere opplysninger om rettsdager (avviklede og berammede) og saker sendt domstolene for berammelse. Riksadvokaten vil gjennomgå materialet straks det mottas, og har berammet et møte i Bodø med førstestatsadvokaten i slutten av måneden for en grundig diskusjon om situasjonen.

Riksadvokaten har meddelt førstestatsadvokaten at berømmelser i fristsakene (saker med varetektsfengsling og saker med unge lovbrytere) må finne sted som normalt. Påtalemyndigheten kan selvsagt ikke være årsak til at de lovsatte frister for hovedforhandling og ankeforhandling ikke blir overholdt.

Jeg minner for øvrig om at jeg tidligere har varslet Stortinget om at ressurssituasjonen i den høyere påtalemyndighet kan medføre at saker som ikke er bundet av lovbestemt frist, må berammes senere enn det som ellers ville vært mulig, og minner om St.prp. nr. 1 (2003-2004) side 118, der det heter:

"Antall aktorater ventes å bli betydelig også i 2004. Fristreglene innebærer at embetene må organiseres annerledes for å sikre at det er ledig aktorkapasitet når fristsakene skal opp for retten. Samtidig må en sørge for at det er plass til annen straffesaksbehandling og fagledelse. Dette kan i praksis medføre at de sakene som ikke er fristbundet, blir iretteført på et senere tidspunkt enn det som ellers kunne vært mulig, jf. for øvrig omtale i St.prp. nr. 65 (2002-2003)."

Ved den avtalte gjennomgang med førstestatsadvokaten i slutten av måneden vil riksadvokaten også se nærmere på om flere av sakene kan iretteføres med politiaktor. Kvalitetskravet er imidlertid her ufravikelig. Saken må ut fra alvor, omfang og kompleksitet egne seg for politiaktor, og den aktuelle aktor må ha de tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Jeg har full tillit til riksadvokatens videre håndtering av saken, og kommer til å holde meg underrettet om de beslutninger han måtte treffe.