Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:885 (2003-2004)
Innlevert: 07.09.2004
Sendt: 08.09.2004
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 13.09.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vestnorsk Fiskesalslag regulerer handelen med fisk i Hordaland og Sogn og Fjordane, hvilket medfører kunstig høye fiskepriser ettersom kystfiskerne ikke kan selge direkte til forbruker eller torghandlere fra båt.
Hvordan stiller departementet seg til at handelen med fisk reguleres, slik at fiskere er fratatt muligheten til å selge rett fra båt og forbrukerne er fratatt muligheten til å kjøpe rett fra båt?

Begrunnelse

Kystfiskerne i Hordaland og Sogn og Fjordane er fratatt muligheten til å selge fisk rett fra båt. Dette skyldes strenge regler for fiskesalg, håndhevet av Vestnorsk Fiskesalslag, hvilket medfører vesentlig høyere priser på fisk enn ved fri konkurranse. Det er heller ikke lovlig å selge til torghandlere for videresalg. Krabbe er imidlertid lov å selge rett til forbrukerne. Ellers i landet er salg rett fra båt lovlig for fisk og krabbe. Mindre fangster og bifangster som det ikke svarer seg å levere på fiskemottak er særlig det kystfiskerne ønsker å selge rett fra båt. Ettersom dette ikke tillates blir denne gode matfisken krabbeagn og kattemat.
Slikt direktesalg er ellers et kjærkomment kystkulturinnslag i de fleste havnebyer, men altså ikke tillatt eksempelvis på Bryggen i Bergen.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet ble overført fra moderniseringsministeren.

Representanten Hagesæter viser til at Vest-Norges Fiskesalslag regulerer handelen med fisk i Hordaland og Sogn og Fjordane, noe som ifølge Hagesæter medfører kunstig høye priser ettersom kystfiskerne ikke kan selge direkte til forbruker eller torghandlere fra båt. Representanten spør hvordan jeg stiller meg til at handelen med fisk reguleres slik at fiskere er fratatt muligheten til å selge rett fra båt, og forbrukerne er fratatt muligheten til å kjøpe rett fra båt.

Jeg vil få understreke at departementet vanligvis ikke legger seg opp i det enkelte salgslag sin praktisering av salgsvilkårene, med mindre det foreligger en konkret klage på avslag på søknad om dispensasjon, som skal behandles av departementet. Jeg vil derfor heller ikke ta stilling til på generelt grunnlag, hvordan Vest-Norges Fiskesalslag håndterer spørsmålet om tillatelse til omsetning av egen fangst, men jeg vil kort kommentere noen punkter.

Utgangspunktet er at salgslagene gjennom råfiskloven er gitt enerett på førstehåndsomsetningen i Norge, og i Hordaland og Sogn og Fjordane skal førstehåndsomsetningen skje gjennom Vest-Norges Fiskesalslag.

Et hovedformål for salgslagene er å arbeide for å oppnå gode og stabile priser til fiskerne. Salgslagene anses for å ha de beste forutsetninger for å vurdere hvilken omsetningsform som er best tilpasset sitt distrikt, og hvert salgslag fastsetter i sine forretningsregler de alminnelige salgsvilkår som skal gjelde innenfor sitt virkeområde. Videre er det slik at fiskerne er medlemmer i laget, og av medlemsmassen velges det representanter til lagets styre og representantskap. Således vil fiskerne selv kunne påvirke lagets salgsvilkår, herunder adgangen til å drive kaisalg, gjennom vedtak i representantskapet. De fiskerne som er misfornøyde vil ha anledning til å ta dette opp gjennom sine representanter i lagets styrende organer. Vedtak skal imidlertid fattes etter bestemte regler og et mindretall vil måtte føye seg etter flertallets vedtak. Det følger av dette at fiskerne selv bestemmer hvilke salgsvilkår som skal gjelde, og det blir derfor ikke riktig å hevde at fiskerne er fratatt muligheten til å selge rett fra båt.

For øvrig følger det av lov om kjøperregistrering at man som hovedregel må være registrert som kjøper hos Fiskeridirektoratet for å kunne kjøpe råfisk i første hånd. Ved registrering kan det stilles vilkår om at kjøper må eie eller disponere et godkjent anlegg i henhold til bestemmelsene i matloven. Dersom torghandlere ønsker å kjøpe direkte fra fisker må vedkommende være registrert som kjøper hos Fiskeridirektoratet.