Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:888 (2003-2004)
Innlevert: 08.09.2004
Sendt: 08.09.2004
Besvart: 17.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Avinor har varslet reduksjon av antallet flykontrollstasjoner i landet. Ennå er det ikke bestemt om Røyken, Stavanger eller Trondheim blir kontrollsentral Sør. Kontrollsentralen i Røyken er bygget på en slik måte at den vil være svært sikker dersom det skulle oppstå en terror-, krigs- eller krigslignende situasjon.
Kan statsråden garantere at samme sikkerhetsnivå blir opprettholdt uavhengig av hvilken stasjon som blir valgt?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet har tidligere vært tydelig på at omorganisering og sparetiltak innen Avinor ikke må gå ut over sikkerheten. Dette bør også gjelde når det handler om hvilken flykontrollstasjon som skal velges som kontrollsentral Sør. Sentralen i Røyken er plassert inne i fjell og med adkomstveier som lett kan stenges av dersom det skulle være nødvendig. Den er dessuten meget godt opprustet i forhold til materiell, og er landets største stasjon pr. dags dato. Dette gjør at sentralen lett vil kunne sikres ved en eventuell terrorsituasjon.
Ved en eventuell nedleggelse av sentralen på Røyken, er Senterpartiet urolig for om det samme sikkerhetsnivået blir ivaretatt eller at det vil kunne kreve store nyinvesteringer andre steder.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Avinor viser til at sikkerhet i flykontrollen består av to deler:

- Safety - flysikkerhet knyttet til flykontrollsystemer, prosedyrer, organisering og helse- og arbeidsmiljø.

- Security - sårbarhet knyttet til bygg- og anlegg, herunder kontrollsystemer for tilgang til lokalene.

Avinor opplyser at samme krav og kriterier legges til grunn for flysikkerhet og sårbarhetsvurderinger, uavhengig av lokalisering av kontrollsentralene.

Jeg legger til grunn at Avinors styres valg av kontrollsentral Sør tilfredsstiller alle gjeldende krav til sikkerhet og beredskap. Jeg viser videre til at tiltak som krever Luftfartstilsynets godkjenning, ikke blir iverksatt før slik godkjenning er gitt. Som vist til i St.meld. nr. 36 (2003-2004) Om virksomheten til Avinor AS, vil departementet dessuten følge nøye den pågående omstillingen i selskapet og særlig selskapets oppfølgning av krav til flysikkerhet og beredskap mot terror og sabotasje.