Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:893 (2003-2004)
Innlevert: 09.09.2004
Sendt: 10.09.2004
Besvart: 22.09.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Seilskuta "Anna Rogde" er en viktig kulturskatt for Nord-Norge og representerer kystkulturen på en god og viktig måte. De tre største seilskutene er alle inne på statsbudsjettet, mens den eneste store seilskuta som har tilholdssted i Nord-Norge ikke yter tilskudd. Den økonomiske situasjonen for seilskuta er vanskelig, og det er nødvendig med statlig tilskudd for å greie videre drift.
Ser statsråden viktigheten av seilskuta, og på hvilken måte vil statsråden sikre videre drift av "Anna Rogde"?

Begrunnelse

Skonnerten "Anna Rogde" ble bygget i 1868. Skuta har tilholdssted i Harstad, eies og drives i dag av Stiftelsen Anna Rogde. "Anna Rogde" er et av de vernede fartøyene og den eneste seilskuta i Nord-Norge. Den er en viktig skute både historisk og kulturelt, og representerer den nordnorske kystkulturen på en god og viktig måte. I dag fremstår skuta som et smykke for den nordnorske kystkulturen.
"Anna Rogde" klarer ikke å driftes og vedlikeholdes lenger uten statlig økonomisk støtte og engasjement. Utgiftene til vedlikehold og drift har i de senere år vært økende både på grunn av skjerpede krav fra Sjøfartsdirektoratet og fordi skuta har vært gjennom en rekke påkrevde og dyre vedlikeholdsprosjekter. Sesongen for charterturer i nærområdet er kort. Skuta har ikke råd til fast skipper, og det meste av vedlikeholdsarbeidet utføres av frivillige. Mannskapet på charterturer består også av frivillige, samt at det også drives en utstrakt opplæring av ungdom i seiling og sjømannskap.
De siste årene "Anna Rogde" vært nødt til å ta opp flere lån slik at gjelden i dag er på ca. 2 mill. kr. Sommeren 2004 har de igjen vært nødt til å ta opp et lån på ca. 600.000 kr. Uten et fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er jeg redd for at "Anna Rogde" igjen forfaller. Dette vil være et enormt stort tap for landsdelen.
"Anna Rogde" er landets femte største seilskute. De tre største "Statsraad Lemkuhl", "Sørlandet" og "Christian Radich" får alle store tilskudd over statsbudsjettet. Seilskuta "Svanen" er nummer fire og eies av Sjøfartsmuseet som er en statlig institusjon. Bevaring av seilskuta "Anna Rogde" som et levende museum og opplæringsinstitusjon er et ansvar som også staten burde være delaktig i.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: "Anna Rogde" er et viktig verneverdig fartøy, og istandsetting av fartøyet har vært en høyt prioritert sak for kulturminneforvaltningen. Fartøyet fikk på midten av 1980-tallet tilskudd over Miljøverndepartementets budsjett på til sammen 1,6 mill. kr. Dette utgjorde en meget stor andel av det samlede fartøyvernbudsjettet i denne perioden.

"Anna Rogde" inngår i Riksantikvarens liste over eldre fartøyer med vernestatus. Denne omfatter ca. 180 fartøyer underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser som et resultat av bindende avtale mellom fartøyeier og Riksantikvaren, bl.a. gjennom økonomiske tilskudd. Tilskuddsmidlene som blir bevilget over Miljøverndepartementets budsjett skal dekke restaurering og istandsetting av fartøyene. Det gis ikke midler til drift. Riksantikvaren prioriterer å gi tilskudd til fartøyer med størst restaureringsbehov. "Anna Rogde" er ikke blant disse.

Under sittende regjering er fartøyer som er gitt status som verneverdig skip gitt gebyrfritak for tjenester utført av Sjøfartsdirektoratet for besiktigelser og sertifikatutstedelser mv. Dette betyr at kostnadsnivået for drift og vedlikehold av disse fartøyene nå er redusert.

Det finnes i dag ingen statlig tilskuddsordning for driftstilskudd til fartøyene på Riksantikvarens liste over eldre fartøyer med vernestatus. Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett gis det driftstilskudd til de tre skværriggerne "Christian Radich", "Sørlandet" og "Statsraad Lehmkuhl".

Jeg er fullt klar over det økonomiske behov også andre verneverdige fartøyer har for å dekke utgiftene til vedlikehold og drift, men gjeldende økonomiske rammer gir ikke grunnlag for å vurdere statstilskudd til flere verneverdige fartøyer.