Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:896 (2003-2004)
Innlevert: 10.09.2004
Sendt: 10.09.2004
Besvart: 17.09.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Jeg har blitt gjort oppmerksom på at personer som har kommet som mindreårige asylsøkere, men som har fått endelig avslag etter å ha nådd myndighetsalder, defineres inn blant gruppen som mister sine tidligere rettigheter. For unge mennesker innebærer det blant annet at de mister rett til skolegang og andre økonomiske godtgjørelser. I denne gruppen finnes det også såkalte ureturnerbare asylsøkere.
Mener kommunalministeren der er riktig praksis at 18 år gamle ureturnerbare asylsøkere skal miste retten til skolegang?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Personer som har fylt 18 år er ikke lenger enslige mindreårige og har derfor heller ikke krav på opplæring som mindreårige. Enslige mindreårige asylsøkere i alderen 16 til 18 år har rett til grunnskoleopplæring i henhold til opplæringsloven § 4A-1. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende (f.eks. fra hjemlandet), men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett på dette dersom de er født før 1. januar 1978, jf. opplæringsloven § 4A-3. Dette gjelder imidlertid bare dersom de har lovlig opphold i Norge. Personer som er over 18 år og som har fått avslag på sin søknad om asyl, har således ingen rett til skolegang i Norge.

Når det gjelder såkalte ureturnerbare personer, kan disse som regel reise hjem på egen hånd. Det finnes svært få som ikke kan returnere, men mange som ikke samarbeider med politiet/International Organization for Migration (IOM) om å fremskaffe papirer som gjør retur mulig. Siden en del land vi har tilstrømning fra ikke tar imot borgere som ikke selv ønsker å returnere, motiverer det til at personer med avslag ikke samarbeider. Når en person har fått endelig avslag på sin asylsøknad innebærer dette at vedkommende ikke fyller vilkårene i utlendingsloven for å få opphold her. Han eller hun plikter derfor å forlate Norge. Såkalte ureturnerbare kan reise hjem dersom de selv ønsker det og medvirker til hjemreisen og til å skaffe seg nødvendige reisedokumenter. Alle som har fått avslag på asylsøknaden får tilbud om akseptert retur til hjemlandet med IOM. IOM bistår bl.a. med informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter, assistanse under selve reisen, samt dekning av reiseutgifter. Personer som reelt samarbeider, men som det viser seg er umulig å få returnert vil få tilbud om mat og opphold på et mottak, og hvis situasjonen ikke endrer seg vil det være mulig å innvilge opphold etter utlendingsloven.