Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:898 (2003-2004)
Innlevert: 10.09.2004
Sendt: 13.09.2004
Besvart: 20.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Mener statsråden det er riktig prioritering å bruke mer enn 2 mill. kr på innføring av et nytt etatsmerke i en tid hvor kriminalomsorgen nedbemanner og utsetter vedlikehold på grunn av dårlig økonomi og under massiv protest fra arbeidstakerorganisasjonene?

Begrunnelse

Den 25. juni 2004 sendte Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) et brev til statsråden med anmodning om at Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltnings (KSFs) beslutning om innføring av nytt etatsmerke på uniformen ble omgjort. Brevet fra KY med vedlegg inneholdt argumenter mot innføring av nytt etatsmerke. KSF skal ha beregnet kostnaden for innføring av merket til ca. 2 mill. kr, mens KY på sin side har anslått denne til å være mer enn 7 mill. kr. Det bes derfor også om at statsråden bekrefter at han er kjent med denne differansen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I forbindelse med omorganiseringen av kriminalomsorgen, med samorganisering av fengsler og friomsorg og opprettelse av regioner, kom det frem ønske om å utvikle et felles etatsmerke for den "nye" kriminalomsorgen. Justisdepartementet satte ned en arbeidsgruppe som besto av tjenestemannsorganisasjonene og etatens ulike nivåer. Sammen med et eksternt firma utviklet arbeidsgruppen et forslag til nytt merke som gruppen samlet seg om. Justisdepartementet sendte arbeidsgruppens anbefaling på høring i etaten. Høringen viste at mange var positive til å innføre merket på uniformene. Det ble uttrykt forståelse for at ett merke brukt i alle sammenhenger, ville bidra til å tydeliggjøre den nye organisasjonen både innad og utad. Etatsmerket for kriminalomsorgen ble godkjent av Utenriksdepartementet 2001. Deretter ble merket innført først postalt på lokalt, regionalt og sentralt nivå, så på skiltene på etatens tjenestesteder og senere på etatens intranett.

Innføringen møtte ikke noe som kan karakteriseres som "massiv motstand", selv om det i den senere tid, under innføring av merket på uniformene, har blitt arrangert underskriftskampanjer mot merket blant tjenestemennene.

Totalkostnadene knyttet til innføringen av etatsmerket på uniformene er i samarbeid med Politiets data og materielltjeneste (PDMT) som er leverandør, beregnet til noe under 2 mill. kr. Kostnadene dekkes av sentrale utviklingsmidler i Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning (KSF) og ikke av regionenes driftsmidler. For at uniformseffekter med nytt merke skal kunne tas i bruk fra og med 1. januar 2005 er det foretatt opptelling av eksisterende uniformsmateriell. PDMT sluttet å levere ut uniformseffekter med gammelt merke 6. september. Fengslene sluttet å levere ut uniformseffekter med gammelt merke 15. september, men de kan benyttes ut 2004.

For at omleggingen skal skje med minst mulig ulempe for etaten er det i tillegg lagt inn en overgangsperiode frem til 1. juni 2005. Systuene i enkelte fengsler skal benyttes til noe av arbeidet. Etatens uniformsreglement er under revidering, og endringer som følge av innføringen av nytt merke vil bli ivaretatt i reglementet.

Oversiktene over årsverk i kriminalomsorgen viser at etaten ikke er preget av nedbemanning. Antall årsverk i kriminalomsorgen økte med 59 fra 2003 til 2004. Per 1. mars 2003 utgjorde antall årsverk 3 397 (inklusive aspiranter ved KRUS) mens det utgjorde 3 456 pr. 1. mars 2004. Antall årsverk økte også fra 2002 til 2003.

Det er en prioritert oppgave for departementet å rehabilitere fengslene. I 2004 arbeides det med flere større vedlikeholdsprosjekter, blant annet ved Mosjøen fengsel, Indre Østfold fengsel (Trøgstad), Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.

I tillegg har departementet prioritert flere større ombygginger og utvidelser. Oslo fengsel er bygget om og utvidet. Dette arbeidet var ferdig i sommer. De omfattende ombyggingene og utvidelsene ved Tromsø fengsel ble sluttført på sensommeren. I høst blir Kongsvinger fengsel, Trondheim fengsel og Bergen fengsel bygget om og utvidet.

Departementet skal bruke om lag 85 mill. kr på større ombygginger og vedlikeholdsprosjekter i 2004. I tillegg kommer midler brukt over Statsbyggs budsjettkapitler. Regionene bruker også en del midler til løpende vedlikehold av fengslene. I 2003 ble det brukt om lag 43 mill. kr til vedlikehold av bygg, anlegg og maskiner i kriminalomsorgen.