Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:899 (2003-2004)
Innlevert: 10.09.2004
Sendt: 13.09.2004
Besvart: 17.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det foreligger påbud om bruk av motorsykkelhjelm for fører og passasjerer på snøscooter. Fra brukerne hevdes det at hjelmpåbudet ikke bør innebære krav om bruk av spesialhjelm, siden eksempelvis sykkelhjelm eller alpinhjelm vil kunne ivareta sikkerheten på en bedre måte, fordi hjelmene er lettere og dermed medfører mindre nakkebelastning.
Vil statsråden sikre en avklaring av bestemmelsene før vinteren setter inn, med utgangspunkt i de innvendinger som er kommet fra turistnæringen om at også andre hjelmtyper bør kunne tillates?

Begrunnelse

Undertegnede stilte spørsmål om dette i november 2002 og på ny vinteren 2003/2004, og har fått svar fra statsråden om at det etter høringsrunder skal vurderes nye retningslinjer, og at disse skal være på plass innen oppstart av sesongen 2003/2004. Denne nærmer seg nå med svært raske skritt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det arbeides nå med å revidere det aktuelle regelverket - forskrift 21. september 1979 om bruk av personlig verneutstyr ved bruk av motorvogn. Som ledd i dette arbeidet har det vært gjennomført høringer med forslag til endringer i kravene til bruk av verneutstyr på beltemotorsykkel. De innvendingene og synspunktene som er kommet frem i høringene er en del av beslutningsgrunnlaget når departementet nå skal fastsette endringene i regelverket.

Departementet har innhentet faglige vurderinger av de påstander som er fremsatt om fysiske belastninger og praktiske ulemper ved bruk av styrthjelm. Som det fremgår av vedlagte kopier av enkelte relevante uttalelser, er påstandene i det alt vesentlige imøtegått. På bakgrunn blant annet av disse vurderingene vil jeg derfor opprettholde hjelmpåbudet, men åpne også for bruk av godkjent alpinhjelm.

Arbeidet med forskriften, og utviklingen i EU når det gjelder pålegg om bruk av ulike typer sikringsutstyr i motorvogn, har imidlertid gift behov for å vurdere endringer også i andre bestemmelser i det aktuelle regelverket. Prosessen har derfor tatt noe lenger tid enn forventet.

Som et utgangspunkt ser jeg det som hensiktsmessig å foreta en samlet endring av forskriften, med ikrafttreden 1. januar 2005. Jeg vil likevel vurdere om det er nødvendig å fremskynde fastsettingen av de endringene som omhandler beltemotorsykkel spesielt.