Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:905 (2003-2004)
Innlevert: 13.09.2004
Sendt: 14.09.2004
Besvart: 20.09.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre full offentliggjøring av politiske partiers inntekter, herunder inntekter til sentralleddet, lokalledd og sideorganisasjoner i forbindelse med stortingsvalget i 2005?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:6 (2003-2004) om offentliggjøring av politiske partiers inntekter ble det fra regjeringspartiene brukt som argument for å avvise forslaget, at Partifinansieringsutvalget skulle behandle saken og komme med innstilling i oktober dette år. En representant for flertallet gav også uttrykk for at reglene skal være på plass til stortingsvalget i 2005. I et intervju med Dagsavisen kan derimot moderniseringsminister Morten Meyer oppfattes slik at regelverket ikke vil tre i kraft før etter stortingsvalget i 2005.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Jeg viser til at Regjeringen følger opp de anmodningsvedtak (nr. 178 og 179) som Stortinget fattet 13. desember 2002 på bakgrunn av Innst. O. nr. 28 (2002-2003) frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Det ble ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003 oppnevnt et bredt sammensatt statlig utvalg, bl.a. bestående av representanter fra de politiske partiene og fagmiljøer, som skal vurdere de problemstillingene som Stortingets vedtak berører, Dette innbærer bl.a. spørsmål i tilknytning til finansieringen av de politiske partiene og konkrete forslag til endringer i lov om offentliggjøring av de politiske partiers inntekter som komiteen skisserte i ovennevnte innstilling. Utvalget ble opprinnelig gitt en tidsramme på 1 år, til 17. oktober 2004, til å ferdigstille sitt arbeid. Utvalget har etter oppnevnelsen blitt pålagt tilleggsoppgaver som referert i St.meld. nr. 26 (2003-2004). Arbeids- og administrasjonsdepartementet har på denne bakgrunn gitt utvalget utvidet frist for levering av sin innstilling til 1. desember 2004.

Jeg legger opp til at Regjeringen legger fram en odelstingsproposisjon om de forholdene representanten Giske spør om, slik at det kan bli mulig for Stortinget å behandle et lovforslag innen stortingsvalget 2005.

Jeg viser for øvrig til daværende arbeids- og administrasjonsministerens svar (vedlagt) på spørsmål av 5. november 2003 fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om fra hvilket tidspunkt en eventuell lovendring om utvidet regnskapsplikt bør gjøres gjeldende.

Vedlegg til svar:

Brev av 11. november 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ved Viktor D. Norman, referanse: 200304465-/JON.