Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:908 (2003-2004)
Innlevert: 13.09.2004
Sendt: 14.09.2004
Besvart: 21.09.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Medfører det riktighet at det arbeides med å splitte FLO/Tungt Vedlikehold i flere selskaper, og er det riktig at FLO/TV styres mot et annet bemanningsmål enn det Stortinget har sluttet seg til?

Begrunnelse

Stortinget har gitt sin tilslutning til omstilling av Forsvarets logistikkorganisasjon. I Innst. S. nr. 93 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 12 (2003-2004) støttet forsvarskomiteen omstillingen av FLO/TV. I proposisjonen heter det mellom annet at "Tungt vedlikehold er godt forbredt på konkurranse", og at "Virksomhetene med de fire verkstedene som vil utgjøre produksjonsapparatet til FLO/TV skal videreføres og videreutvikles under en felles ledelse". Stortinget sluttet seg også til at årsverkrammen til FLO/TV innen 31. desember 2005 skal reduseres til 1 250 årsverk.
Regjeringen har ikke noe mandag fra Stortinget til å fragmentere FLO/TV i flere selskaper verken i Innst. S. nr. 93, eller i Innst. S. nr. 234, jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) om langtidsplanen for Forsvaret for de neste 4 åra.
Jeg ber derfor om en forklaring på meldingene om initiativ til oppslitting av FLO/TV.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til spørsmål fra representanten Nybakk vedrørende forhold knyttet til FLO/Tungt vedlikehold (FLO/TV), herunder antall selskaper som planlegges etablert og bemanningsmål.

Vedrørende antall selskaper

I St.prp. nr. 42 (2003-2004) redegjorde Regjeringen for at FLO/TV snarest mulig og senest innen utgangen av 2008 blir organisert som et statlig/privat eid aksjeselskap, og skilt ut fra Forsvarets organisasjon. Ved behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004) sluttet et flertall i Stortinget seg til dette.

FLO/TV består i dag av fire produksjonsenheter, hhv. Verksteddivisjonen ved Haakonsvern i Bergen, Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller, Romerike tekniske verksted og Bjerkvik tekniske verksted.

Som jeg tidligere har informert om i brev oversendt 28. april 2004, knyttet til forsvarskomiteens behandling av St.prp. nr. 42 (2003-2004), vurderes det om det kan være hensiktsmessig å opprette flere enn ett selskap. Bakgrunnen for dette er først og fremst at de ulike produksjonsenhetene stort sett er rettet mot forsvarsgrenene og deres våpensystemer enkeltvis.

Som anført i St.prp. nr. 42 (2003-2004) vil departementet arbeide videre med å utdype grunnlag for drift av FLO/TV på kommersiell basis. Forsvarsdepartementet har igangsatt dette utredningsarbeidet, og en endelig vurdering vedrørende antall selskaper vil foretas på bakgrunn av vurderinger av flere aspekter, herunder markeds- og konkurransemessige forhold for de ulike virksomhetsområdene, potensielle synergieffekter med mer. Målet er uansett å maksimere selskapets/-enes levedyktighet, og derigjennom også styrke de ansattes situasjon.

Vedrørende bemanningsmålSom en følge av Stortingets behandling av Innst S. nr. 93 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 12 (2003-2004), ble det lagt til grunn at FLO senest 31. desember 2005 skulle være organisert innenfor en årsverkramme på maksimalt 5 330 årsverk. Innenfor dette totale måltallet ble det for Tungt vedlikeholdsdivisjonen (FLO/TV) forutsatt en årsverkramme på maksimalt 1 250. For FLO/TV ble dette målet nådd pr. juni 2004.

Departementet signaliserte samtidig i St.prp. nr. 12 (2003-2004) at det for neste planperiode (2005-2008) ville bli fremmet ytterligere forslag som innebærer en mer dyptgripende omforming av FLO. Et flertall i forsvarskomiteen tok dette til etterretning, jf. Innst. S. nr. 93 (2003-2004).

I St.prp. nr. 42 (2003-2004) redegjorde departementet for disse planene om ytterligere effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak. Gjennom Stortingets behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), ble FLO pålagt å realisere en ytterligere gevinst på minimum 600 mill. kr årlig ut over reduksjonskravet som følger av Innst. S. nr. 93 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 12 (2003-2004). Dette vil selvsagt i stor grad innvirke på antall årsverk i organisasjonen, da lønn utgjør en hoveddel av driftsbudsjettet.

Komiteen viste bl.a. til "at det må tilstrebes en mest mulig kostnadseffektiv organisering av logistikk- og støttestrukturen og av Forsvarets styrkeproduksjon med sikte på å øke relevansen og kvaliteten på den støtten som ytes, utnyttelse av synergieffekter internt i og mellom forsvarsgrenene, samt tilpasninger til de endrede krav og behov som gjør seg gjeldende i understøttelsen av de operative styrkene".

FD har i iverksettingsbrevet for langtidsplanperioden 2005-2008 av 14. september 2004 lagt til grunn at alle effektiviseringstiltak skal gjennomføres snarest mulig og senest innen utgangen av 2008. Dette gjelder også i forhold til å realisere en ytterligere gevinst på minimum 600 mill. kr i FLO. Kravet til gevinstrealisering er fordelt på de ulike enheter/divisjoner i FLO. For FLO/TV er det i denne forbindelse forutsatt en effektivisering på totalt 100 mill. kr i årlig drift innen 31. desember 2005. Dette tilsier også reduksjon av årsverkrammen slik at denne utgjør maksimalt 1 100 årsverk.

Så lenge FLO/TV er en del av Forsvarets militære organisasjon, behandles divisjonen på lik linje med de øvrige deler av FLO med hensyn til krav til årsverkreduksjoner og effektiviseringer. I den forbindelse er det satt i gang et arbeid for å evaluere virksomhetene ved de verkstedene som utgjør produksjonsapparatet til FLO/TV.