Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:909 (2003-2004)
Innlevert: 13.09.2004
Sendt: 14.09.2004
Besvart: 21.09.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Medfører det riktighet at ansatte og deres organisasjoner i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) nektes deltakelse i grupper som er satt sammen for å se på framtidig bemanning og organisering av FLO/Tungt Vedlikehold?

Begrunnelse

Etter det jeg kjenner til, bruker Forsvarets logistikkorganisasjon arbeidsgrupper til å utrede framtidig bemanning og organisasjonsstruktur. Det har kommet meg for øre at slike grupper settes sammen uten at de ansatte og deres organisasjoner er involvert, verken lokalt eller sentralt. Dersom dette er riktig, er denne oppførselen et klart brudd på Hovedavtalen mellom LO og NHO og på overenskomsten for de verkstedsansatte i Forsvaret.
Jeg ber derfor om at statsråden gir tilbakemelding på dette spørsmålet, og rydder opp i denne praksis dersom disse forholdene er korrekte.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg legger vekt på at ovennevnte arbeid skjer og fortsatt vil skje i nært samråd med arbeidstagerorganisasjonene, jf. gjeldende regler i arbeidslivet, herunder hovedavtalene og arbeidsmiljøloven, slik også flertallet i forsvarskomiteen presiserte i Innst. S. nr. 93 (2003-2004).

Sjefen for Forsvarsstaben har forsikret meg om at de har et betydelig fokus på hvordan organisasjonenes medbestemmelse best kan og skal ivaretas i det omstillingsarbeidet som nå gjennomføres i FLO. Jeg merker meg i den forbindelse at de forslag som nå er under utarbeidelse, herunder forslag som vil fremkomme av det arbeid representanten Nybakk viser til, skal gjøres til gjenstand for både sentral og lokal behandling med arbeidstakerorganisasjonene.

Jeg viser for øvrig til vedlagte redegjørelse fra Forsvarsstaben i sakens anledning.

Vedlegg til svar:

Brev fra Forsvarsstaben Personell, operasjoner & drift til Forsvarsdepartement vedrørende skriftlig spørsmål nr. 909 (2003-2004), datert 17. september 2004. Referanse: 2004/64370/FST/POD.