Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:910 (2003-2004)
Innlevert: 13.09.2004
Sendt: 14.09.2004
Besvart: 21.09.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et oppslag i TV2 den 12. september og i Dagbladet den 11. september 2004 medfører et nytt pålegg fra Sjøfartsdirektoratet at elvebåteier Tore Turi i Masi må ta sertifikat for lasteskip hvis han skal fortsette å frakte turister med elvebåt på Altaelva. Dette skyldes en forskrift fra mai 2003, der det kreves dekksoffisersertifikat klasse 5 for å føre båter under 15 meter med flere enn 12 passasjerer. Turis elvebåt kommer dermed inn under forskriftene.
Vil statsråden se på forskriften?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Sjøfartsdirektoratets forskrift av 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, som det vises til i spørsmålet, er ikke myntet på elvebåter som denne saken handler om.

Siden mindre passasjerfartøy i elve- og innsjøfart ikke har vært omfattet av et tilpasset regelverk, har denne næringen tidligere vært avhengig av dispensasjoner fra krav som gjelder i kystskipsfarten.

For å bidra til større forutsigbarhet har båtene i elve- og innsjøfart nå fått sine egne bestemmelser i en ny § 9-5 i forskriften av 9. mai 2003. Regelverket er utformet i en dialog mellom Sjøfartsdirektoratet og næringen. Det har vært lagt vekt på å ivareta næringens ønsker om tilpasninger der dette ble vurdert å ikke gå på bekostning av sikkerheten. Derfor er det ikke på tale å stille krav om dekksoffisersertifikat klasse 5 (kystskippersertifikat) med 3 års fartstid i utenriksfart og langvarige kurs for å føre elvebåter i Altaelva.

De nye bestemmelsene innbærer krav om fritidsbåtskippersertifikat eller tilsvarende kvalifikasjonsbevis for fører av de aktuelle elvebåter. Dette er det samme krav som stilles til førere av fritidsbåter over 15 meter. Videre krever de nye bestemmelsene begrenset sikkerhetsopplæring spesielt tilpasset elve- og innsjøfarten.

Det er viktig å finne en riktig balanse mellom hensynet til passasjerenes krav til sikkerhet og de spesielle forhold knyttet til en sesongpreget næring. Bestemmelsene skal i utgangspunktet tre i kraft 1. januar 2005.

Jeg vil nå likevel ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å sikre at regelverket er gjennomførbart i praksis.