Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:912 (2003-2004)
Innlevert: 14.09.2004
Sendt: 15.09.2004
Besvart: 21.09.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Helt siden 1934 har Stortinget konstatert at Hydro har et ansvar for Rjukan-samfunnet ut fra spesielle historiske forhold. Dette ble senest bekreftet i 1988. I avtalen fra den gang fremgår bl.a. at Hydro skal opprettholde 350 arbeidsplasser. I den seinere tid er det stilt betimelige spørsmål ved om Hydro overholder sine forpliktelser.
Hvor mange arbeidsplasser/årsverk bidrar Hydro med i Rjukan-samfunnet i dag?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I 1988 ble det inngått en avtale mellom staten ved Næringsdepartementet og Norsk Hydro i forbindelse med omstilling av konsernets virksomhet på stedet. Et viktig punkt i avtalen var at Hydro selv skal etablere eller sterkt medvirke til etablering av minst 350 arbeidsplasser. På bakgrunn av at Tinn kommune har tatt opp spørsmålet, har Nærings- og handelsdepartementet foretatt en nærmere vurdering av de forpliktelsene i avtalen fra 1988 som er knyttet til arbeidsplasser og Hydros oppfyllelse av disse. Departementet har i brev av 20. september 2004 gitt kommunen en tilbakemelding.

Hydro har på departementets anmodning gitt oversikt over arbeidsplasser de selv har etablert og videreført på Rjukan siden 1988, i tillegg til arbeidsplassetableringer som de har medvirket betydelig til. En hovedkonklusjon i materialet fra Hydro er at dette antallet utgjør vesentlig mer enn de 350 arbeidsplassene de forpliktet seg til å etablere eller sterkt medvirke til etablering av i avtalen. Kommunen har heller ikke bestridt dette.

Departementet har foretatt en juridisk vurdering av om avtalen fra 1988 inneholder en forpliktelse for Hydro til ikke bare å etablere, men også å opprettholde minst 350 arbeidsplasser på ubestemt tid. Avtalen har et klart krav om at Hydro skal etablere eller sterkt medvirke til etablering av minst 350 arbeidsplasser. Dette har Hydro oppfylt. Som departementet har redegjort nærmere for i brevet til Tinn kommune, kan avtalen imidlertid ikke tolkes som et krav til Hydro om å opprettholde 350 arbeidsplasser i Tinn kommune på ubestemt tid. De konkrete formuleringene i avtalen viser heller ikke til at Hydro skal opprettholde 350 arbeidsplasser.

I forhandlingene om avtalen fra 1988 fremsatte Tinn kommune et krav om en arbeidsplassgaranti i avtalen. Dette kravet ble ikke inntatt. Når et slikt krav ble fremmet i forhandlingene, men ikke inntatt i avtalen, taler dette klart for at det ikke var partenes intensjon at avtalen skulle inneholde en arbeidsplassgaranti.

Jeg har stor forståelse for de spesielle utfordringer nedleggelser av arbeidsplasser medfører i Tinn kommune. Det er imidlertid viktig at det blir rettet fokus på fremtidige verdiskapingsmuligheter. Rjukan har et næringsmiljø og en vesentlig kompetansebase som gir et godt grunnlag for dette.