Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:917 (2003-2004)
Innlevert: 15.09.2004
Sendt: 15.09.2004
Besvart: 22.09.2004 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hva gjør Regjeringa for å protestere mot de brudd på menneskerettighetene folk på landsbygda i Guatemala fortsatt utsettes for fra myndighetenes side, hvordan tenker statsråden seg å støtte fredsprosessen fram mot fredsavtalens utløp om 2 år, og samtidig sikre at utviklingshjelpen til Guatemala får den tilsiktede effekt også etter at tiden for fredsavtalen er utløpt, og vil Regjeringa legge inn krav om resultater på områder som for eksempel en tydelig endring i eiendomsforholdene til jorda i noen av fasene?

Begrunnelse

På tross av fredsavtale, menneskerettdialog og sannhetskommisjonens (CEH) sitt arbeid er det flere tegn som tyder på at overgrepene mot Guatemalas landsbygdsbefolkning fortsetter.
Et eksempel er da politifolk ble sendt til kvegfarmen Nueava Linda utenfor Champerico i Retalhuleu provinsen i slutten av august, der de kom i konfrontasjon med om lag 3 000 bønder. 9 drepte og 45 sårede på begge sider samt 45 arbeidere/bønder som er bortført eller forsvunnet.
To av hovedårsakene til denne typen hendelser er alvorlige brudd på arbeidstakeres rettigheter og strid om eiendomsrett til jord.
Landsorganisasjonen i Norge har sendt protestbrev til myndighetene i Guatemala om det som skjedde i Champerico.
Guatemala ber ifølge Aftenposten om økt bistand fra Norge. I alle fall fram mot at tida for fredsavtalen utløper.
Lokallag av Sosialistisk Venstreparti har flere vennskapssamarbeid med kommuner i Guatemala. Tinn SV har et slikt samarbeid med Retalhuelu som har gått over flere år. Tinn kommune har en formell vennskapsavtale med Retalhuleu kommune og styret i Vennskap Tinn/Retalhuleu er svært bekymret over det som skjer, og meldinger jeg også har fått fra andre observatører som har vært i Retalhuleu gir et entydig inntrykk av at overgrep mot den fattige landsbygdbefolkningen har tiltatt.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: For ordens skyld klargjøres at utenriksministeren har det overordnede ansvar for menneskerettigheter og fredsprosesser internasjonalt. Ettersom spørsmålene er stilet til utviklingsministeren, og først og fremst er av utviklingspolitisk karakter, besvares de av utviklingsministeren på vegne av begge.

Guatemala er preget av å ha gjennomlevd flere tiårs borgerkrig. Landet sliter fortsatt med fattigdom og store sosiale forskjeller. Andre problemer er tiltakende organisert kriminalitet og voldsbruk, svake offentlige institusjoner og fortsatt diskriminering av urfolk.

Fredsavtaleverket fra 1996, der Norge spilte en viktig rolle i tilretteleggingsarbeidet, er svært ambisiøst. Selv om noe er gjennomført, gjenstår mye, ikke minst på det økonomiske og sosiale feltet. Menneskerettighetssituasjonen er fortsatt bekymringsfull. Guatemala står fremdeles overfor store utfordringer. Sentralt i denne sammenheng er utfordringene knyttet til overføring av ansvaret for gjennomføringen av dette til nasjonale institusjoner.

Norges utviklingssamarbeid med Guatemala er direkte knyttet til gjennomføringen av fredsavtaleverket, og konsentrerer seg om menneskerettighetsspørsmål, demokratiutvikling og godt styresett. Urfolk, som utgjør et flertall av landsbygdbefolkningen i Guatemala, er prioritert målgruppe for den norske støtten. Styrking av rettsstaten og menneskerettighetene med vekt på urfolks rettigheter, herunder politisk deltakelse og adgang til utdanning, er noen av våre viktigste innsatsområder.

I Guatemala står jordfordelingsspørsmålet sentralt i fredsavtaleverket. Dette er et annet viktig innsatsområde for Norge, med vekt på bruks- og eiendomsrettighetene til jord for urfolk. La meg i denne forbindelse få gjøre oppmerksom på at det er utarbeidet et forslag til matrikkellovgivning som man forventer vil bli godkjent i den nasjonale kongressen, og som vil være vesentlig i arbeidet med å bedre jordeiendomsforholdene i Guatemala. Samtidig vurderes nå støtte til bruk også av nye verktøy for å sikre formalisering av den fattige befolkningens og urfolks rettigheter og verdier, det være seg bruks-, eiendoms- eller kollektive rettigheter (jf. St.meld. nr. 35 (2003-2004)).