Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:925 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 16.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Ifølge Dagens Næringsliv 26. august 2004 uttaler helseministeren at private aktører skal sikres mest mulig like konkurransevilkår med offentlige aktører, og at helseforetakene ikke skal kunne beskytte om sin egen virksomhet samt stille seg slik at det totale innslaget av private tilbydere reduseres. Likevel ser man nå at helseforetakene i pågående anbudskonkurranser begrenser antall anbydere, og at avtaleperioden er på kun 2 år.
Er dette i tråd med intensjonen om forutsigbarhet og langsiktige avtaler?

Begrunnelse

Helse Midt-Norge RHF er inne i en anbudskonkurranse. Kontraktsinngåelse har blitt utsatt som følge av at foretaket brøt regelverket for offentlige anskaffelser, og må forestå utvelgelse på nytt. Helseforetaket har uttalt at de har som intensjon å inngå avtale med 2-4 tilbydere for levering av tjenester til hele regionen. Dette vil utgjøre en kraftig reduksjon i antall tilbydere. Medi 3 Molde AS inngikk sammen med Medi 3 AS avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av slike tjenester i 2002. Medi 3 Molde måtte søke om egen konsesjon for sykehusdrift for å kunne ta del i ISF-ordningen. Konsesjonen ble gitt høsten 2003, og i prosessen ble selskapet faglig vurdert av Helsetilsynet samt behovsprøvd av departementet. Det ble også innhentet synspunkt fra helseforetaket som støttet søknaden. Medi 3 Molde AS tilpasset seg forventningene Helse Midt-Norge RHF stilte gjennom den inngåtte avtale og positive tilråding, og har nylig åpnet en flunkende ny sykehusavdeling. Det er investert 40 mill. kr i nytt utstyr og byggekostnader. Trass dette, ble ikke selskapet invitert til forhandlinger om ny avtale.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil innledningsvis fastslå at det er uomtvistelig at private aktører skal medvirke i realiseringen av helsepolitiske mål, og bidra i landets samlede spesialisthelsetjeneste. De regionale helseforetakenes ivaretakelse av sitt "sørge for"-ansvar for helsetjenester til regionens befolkning innebærer både tjenestetilbud gjennom egne eide helseforetak og kjøp av spesialisthelsetjenester fra ulike private tilbydere. Som det framgår av tidligere statsbudsjettforslag og Helsedepartementets årlige styringsdokumenter til de regionale helseforetakene, har betydningen av å tilstrebe forutsigbarhet i rammebetingelser for private tjenesteleverandører vært, og er fortsatt, et sentralt tema.

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Sollied Øveraas til aktuell anbudskonkurranse i Helse Midt-Norge RHF og situasjon for en privat aktør.

Helse Midt-Norge RHF har nylig gjennomført forhandlingsrunde i forbindelse med anbudskonkurranse. Denne prosessen er nå sluttført og avtaler vil bli inngått i nær framtid, og jeg finner det ikke riktig å gå inn på enkeltsak i denne forbindelse.

Generelt vil jeg si at det ikke nødvendigvis er slik at en begrensning av antall deltakere i anbudsrunde, blant annet ved å stille spesifikke kvalifiseringskrav, er i motstrid til intensjonen om forutsigbarhet. Nettopp det at de regionale helseforetakene har profesjonalisert sine bestillinger og regulering av relasjonene til private avtalepartnere, bidrar til økt forutsigbarhet for begge parter. Når det gjelder langsiktighet, vil det kunne være ulike oppfatninger av hensiktsmessig tidshorisont for avtaleperioder, kriterier for fornyelse mv. Dette vil også variere med hensyn til type og omfang av tjenester som det inngås avtaler om. Etter hvert som de regionale helseforetakene høster erfaring med anbud og avtaleinngåelse, viser utviklingen at det nå i hovedsak inngås avtaler for gjennomgående noe lengre tidsrom enn tidligere.