Skriftlig spørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:927 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 16.09.2004
Besvart: 23.09.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): Det er for tiden stor usikkerhet blant befolkningen i Skedsmo kommune i forbindelse med tidligere utslipp og deponeringer av miljøgifter rundt om kring i Skedsmo kommune. Både utslippene og deponeringer fra IFE, FFI, Forsvaret og private aktører skaper denne bekymringen hos mange.
Vil statsråden foreta seg noe for å få en helhetlig gjennomgang av miljøsituasjonen på Kjeller og Lillestrøm og de eventuelle konsekvenser dette har for befolkningen i området?

Begrunnelse

Det har i den senere tid vært mye uro i forbindelse med utslipp fra IFE. Spesielt problematisk er kartleggingen fra før 1963. Spørsmålet om overrepresentasjon av kreft i området eller ikke står svært sentralt.
Det er også slik at flere andre aktører har hatt utslipp og deponeringer i områdene uten at en har vurdert hva dette er og hvordan disse har kunnet virke sammen og i forbindelse med hverandre. En person uttalte at det var umulig å vite hvilken gift-cocktail de var vokst opp i tidligere tider.
Befolkningen er bekymret for den manglende informasjon de får i forbindelse med tidligere deponeringer og utslipp, og hvilke helsemessige konsekvenser dette kan ha. Det er også problematisk at grunneiere finner deponert spesialavfall som ingen vedkjenner seg eller kjenner innholdet av når de foretar forberedelser til grunnarbeider på sine tomter. Det seneste eksemplet er på Vigernes i Lillestrøm.
En er usikker på hvordan en skal forholde seg til det som dukker opp og også ansvarsforholdene der miljøgifter har vært skjult i mange år og kanskje for flere grunneiere.
Det er åpenbart behov for en mer helhetlig kartlegging av de forskjellige aktørers utslipp og deponering i områdene rundt Kjeller og Lillestrøm. Her er også flere offentlige aktører delaktige i den uheldige situasjonen.
I forbindelse med mitt spørsmål til helseministeren ble det opplyst at forurensning med tilhørende helseskader forbunnet med deponeringer og utslipp fra Forsvarets diverse aktiviteter var å anse som miljøvernministerens ansvar. I den sammenheng håper jeg statsråden vil foreta seg det som er nødvendig for å kartlegge den helhetlige situasjonen og skape den nødvendige avklaring og sikkerhet for befolkningen i området.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Når det gjelder helseeffekter av forurensninger har helsemyndighetene ansvar for radioaktiv stråling, mens miljøvernmyndighetene har ansvar for miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Jeg viser også til helseministerens svar av 14. september på skriftlig spørsmål nr. 865 om samme sak.

Jeg er opptatt av å sikre at miljøgifter og andre kjemikalier ikke fører til skader på miljøet eller på menneskers helse. Kjemikaliefeltet er derfor et av de aller høyest prioriterte arbeidsområdene i miljøvernpolitikken. I denne sammenhengen er det viktig både å hindre nye utslipp, å stoppe langtransportert forurensning og å få ryddet opp i gamle forurensninger.

Miljøvernmyndighetene tok initiativ til en landsdekkende kartlegging av mulige områder med forurenset grunn fra slutten av 80-tallet, i tillegg til at det løpende identifiseres lokaliteter med forurenset grunn. I Skedsmo kommune er det identifisert noen lokaliteter hvor det er behov for tiltak eller videre undersøkelser. På de fleste av disse er det allerede gjennomført tilstrekkelige undersøkelser og tiltak. Ingen av lokalitetene har noen direkte tilknytning til Institutt for energiteknikk eller Forsvarets virksomheter. Utslipp fra dagens industrivirksomhet reguleres gjennom konsesjoner etter forurensningsloven.

Jeg er positiv til å bidra til en helhetlig gjennomgang i denne saken. Jeg vil nå be Statens forurensningstilsyn sørge for at informasjon om miljøsituasjonen i Skedsmo kommune vedrørende mulige tidligere utslipp og deponeringer av miljøgifter blir sammenholdt med forurensningsinformasjon innhentet av helsemyndighetene, slik at dette kan danne grunnlag for videre vurderinger vedrørende mulige helseeffekter for den berørte befolkningen.