Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:928 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 17.09.2004
Besvart: 23.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Hvilke retningslinjer eksisterer for å gi tillatelse til bevæpnede vakter i fly som lander i Norge?

Begrunnelse

Gjennom mediene har vi fått kjennskap til at flere flyselskap som flyr passasjerfly til Norge har fått tillatelse til å ha bevæpnede vakter ombord i flyene. Det har imidlertid oppstått usikkerhet rundt hvem som har ansvar for å gi slik tillatelse, og hvilke vurderinger som skal legges til grunn før tillatelse blir gitt. Det er viktig å vurdere de sikkerhetsmessige aspektene ved dette. Det er ikke gitt at sikkerheten ombord i flyene blir større av at de har bevæpnede vakter. Passasjerer og flygere kan tvert imot ha grunn til å føle seg mer utsatt for ulykker eller terrorangrep og kapringer med økt bevæpning. Kontroll- og sikkerhetsrutiner på flyplassene må være så gode at sikkerheten til passasjerene kan bli ivaretatt. Dersom norske myndigheter har begrensede muligheter til å forhindre at flyselskap bruker bevæpnede vakter, bør en ta initiativ til et internasjonalt arbeid for å hindre en utvikling av stadig mer bevæpning på flyrutene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten av 30. april 2004 nr. 715 regulerer myndighetenes kompetanse til å håndheve det generelle forbudet om våpen ombord i luftfartøy. Hovedregelen er at våpen og ammunisjon bare kan medbringes ombord i flykabinen av personer som har tillatelse av lokal politimyndighet, Luftfartstilsynet og den aktuelle myndighet i det land hvor luftfartsselskapets Air Operator's Certificate (AOC) er utstedt. Dersom våpen og ammunisjon skal bringes ut av flyet, må tillatelse innhentes fra lokal politimyndighet og Luftfartstilsynet, jf. forskriften § 32.

Det er ikke bevæpnede vakter ombord i norske flygninger til og fra utlandet. Norske myndigheter har heller ikke akseptert væpnede vakter ("sky marshals"), på norsk jord i forbindelse med utenlandske flygninger til og fra Norge.

Med utgangspunkt i krav fra amerikanske myndigheter, er det åpnet for såkalte kompenserende sikkerhetstiltak på bakken i forbindelse med amerikanske flygninger til og fra Norge. Dette innebærer at dersom amerikanske eller eventuelt andre utenlandske myndigheter har besluttet at det skal være bevæpnede vakter ombord i utenlandske flygninger til og fra Norge, må flyselskapene følge en fast prosedyre ved ankomst og avreise til Norge. Politidirektoratet har orientert Justisdepartementet om at politimesteren i Romerike har utarbeidet en slik prosedyre. Prosedyren innebærer at politiet tar hånd om og oppbevarer vaktenes våpen under deres opphold i Norge.

I den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO arbeides det for tiden med utarbeidelse av retningslinjer vedrørende bruk av "sky marshals". Når slike retningslinjer foreligger, vil behovet for å utarbeide spesifikke nasjonale regler på dette området bli vurdert.