Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:930 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 17.09.2004
Besvart: 24.09.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 42 om den videre moderniseringen av Forsvaret 2005-2008, ble det fattet vedtak om å opprettholde 337-skvadronen på Bardufoss. Likevel har det nå oppstått usikkerhet om Forsvaret faktisk vil følge opp dette vedtaket.
Kan forsvarsministeren garantere at 337-skvadronen, inkludert ledelse, fortsatt skal ha base i Bardufoss, dvs. at blant annet drift og trening skal foregå med utgangspunkt i Bardufoss?

Begrunnelse

Følgende vedtak ble fattet av Stortinget under behandlingen av St.prp. nr. 42: "Stortinget ber Regjeringen lokalisere de nye enhetshelikoptrene for Kystvakten i nord, når disse ikke er på fartøy eller under vedlikehold av leverandør, til Bardufoss. Regjeringen bes fremme konkrete forslag innen innfasing av de nye enhetshelikoptrene skjer." I en flertallsmerknad slås det også fast at "Forsvarsdepartementet bes derfor påse at slik stasjonering kan skje på Bardufoss, og at et nødvendig ledelseselement legges til Bardufoss for å sikre dette".
Dette vedtaket kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at 337-skvadronen skal forbli på Bardufoss også etter at de nye helikoptrene NH90 innfases. Likevel har det nå oppstått usikkerhet om Forsvaret faktisk vil følge opp Stortingets vedtak. Blant annet er man bekymret for at det legges opp til en løsning hvor skvadronledelsen blir flyttet til Sola. Det vil bety at Bardufoss reduseres til en "garasje for helikoptrene" og at også besetningen vil reise til Bardufoss bare for å "kle på seg" for så å reise ut til kystvaktfartøyene.
Flytting av 337-skvadronen til Sola vil bety en ytterligere sentralisering av Forsvaret til Sør-Norge. Det er 49 ansatte tilknyttet 337-skvadronen på Bardufoss i dag. Så godt som alle oppdrag 337-skvadronen utfører er i den nordlige landsdelen. Senterpartiet mener det er viktig å styrke Forsvaret i Nord-Norge, ikke bygge det ned.
Bardufoss har et stort både sivilt og militært flymiljø som er viktig.
En flytting av 337-skvadronen til Sola vil bety at man splitter miljøet i indre Troms som tar ut store synergieffekter hver dag, både på teknisk side og på krysstreningssiden mellom 337- og 339-skvadronen. I Nord-Norge har man dessuten et luftrom som er spesielt regulert for øvings- og treningsflyging. Også topografi, klima og beliggenhet mot nord gir gode treningsmuligheter for de maritime helikoptermiljøene.
Et argument Forsvarsdepartementet har brukt for å flytte 337-skvadronen til Sola har vært hensynet til det sivile miljøet som er bygget opp på Sola. Departementet har dermed oversett at Bardufoss har et meget godt sivilt vedlikeholds- og skole/opplæringsmiljø som absolutt må tas i betraktning når leverandrøren av NH90-helikoptrene nå skal se seg om etter partnere på vedlikeholdssiden. Den planlagte maritime helikopterbasen på Sola må dessuten bygges opp helt fra grunnen av. Det betyr at basen legges ned i Bardufoss, for så å bli bygget opp på nytt på Sola med de kostnader dette innebærer.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret, jf. anmodningsvedtak nr. 427 av 10. juni 2004, ba Stortinget Regjeringen fremme konkrete forslag om lokalisering til Bardufoss av de nye helikoptrene for Kystvakten i nord innen disse fases inn.

Forsvaret har inngått kontrakt med leverandøren av helikoptrene om deler av vedlikeholdet de første fem driftsårene. Forsvarsdepartementet har videre igangsatt arbeidet med lokaliseringen. I dette legges det til grunn at helikoptrene, når de ikke er på fartøy eller under opptrening og vedlikehold hos leverandør, lokaliseres til Bardufoss, som forutsatt av Stortinget. Regjeringen vil komme tilbake til saken innen innfasingen av helikoptrene, slik Stortinget har bedt om.