Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:935 (2003-2004)
Innlevert: 17.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 23.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Mener statsråden at konsulentbruken til Vegdirektoratet de siste 4 årene i forbindelse med "Nasjonale Turistveger" er en fornuftig bruk av skattebetalernes penger?

Begrunnelse

I oppslag i Dagens Næringsliv blir det hevdet at Vegdirektoratet har brukt 120 mill. kr til satsing på nasjonale turistveger. Flere hundre tusen kroner skal blant annet være betalt til mediekonsulentfirmaet Geelmuyden.Kiese for å lage en profil for Hardanger. Profilen ble uttrykt med følgende ord: "Fjell, Fjord og Foss". Dette ble gjort uten at reiselivsnæringen i Hardanger hadde bedt om det. Kystpartiet mener at denne gode ideen i større grad burde utvikles i samarbeid med reiselivsnæringen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen fikk gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011 fullmakt til å utvikle et opplegg med nasjonale turistveger. Målet med satsingen er å vekke internasjonal og nasjonal interesse og friste rundreiseturister i bil til å benytte Norge som sitt feriemål. Bilisten skal få oppleve unik norsk natur fra bilvinduet mens han er underveis og også på rasteplasser og stoppunkter som i seg selv er attraksjoner. I tillegg må de utvalgte områdene tilby de vegfarende opplevelser og service med høy kvalitet. Turistvegsatsingen handler således ikke om et ordinært vegprosjekt. Dette er et krevende faglig utviklingsarbeid innen reiseliv og et stort og omfattende samarbeidsprosjekt.

Målet om å utvikle en særskilt attraksjon og oppgavens karakter innebærer at det må regnes med høyere planleggingskostnader enn for tradisjonelle tiltak i regi av Statens vegvesen. Planleggingen av de utvalgte tiltak blir gjort etter en trinnvis framgangsmåte, fra idéskisser via forprosjekt til reguleringsplaner og tekniske planer. Arkitekturråd og reiselivsfaglige rådgivere deltar som kvalitetssikrere for å sikre et best mulig produkt og for å få mest mulig igjen for den statlige satsingen. Et vellykket turistvegprosjekt forutsetter således bistand fra mange profesjoner. Statens vegvesen har naturlig nok ikke kompetanse på alle disse feltene og turistvegprosjektet må derfor kjøpe slike tjenester.

Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det gitt tilslutning til en framdrift som tar sikte på at de 18 utvalgte strekningene skal være fullført innen utgangen av 2015. For å unngå at strekningene framstår som like, er det nødvendig å framheve det særegne ved hver enkelt strekning og prioritere de enkelte strekningenes fortrinn. Her er egne turistvegprofiler et viktig hjelpemiddel. Geelmuyden.Kiese har bistått turistvegprosjektet i dette arbeidet innenfor en avtalt ramme på 120 000 kr, noe som innebærer et gjennomsnitt på 7 000 kr pr. strekning.

Jeg ser det som viktig å synliggjøre den totale turistvegsatsingen. Samtidig er jeg opptatt av at midlene som bevilges til denne satsingen brukes fornuftig og i tråd med forutsetningene og målsettingene for turistvegprosjektet. I startfasen har Statens vegvesen benyttet ca. 30 mill. kr av en samlet sum på 850 mill. kr til overordnet planlegging, utviklingsarbeid og kvalitetssikring slik at det framtidige resultatet blir i tråd med det høye ambisjonsnivået. Det er videre benyttet 30 mill. kr til planlegging av konkrete tiltak for et byggevolum på 170 mill. kr. Disse midlene er følgelig planleggingskostnader, og ikke kun konsulentutgifter. Til og med 2004 forutsettes det gjennomført konkrete tiltak for om lag 60 mill. kr. Jeg er selvfølgelig opptatt av at konsulentutgiftene ikke er høyere enn nødvendig og jeg vil påpeke dette overfor Vegdirektoratet.

Jeg vil også påpeke at det er viktig å se turistvegsatsingen som ett samlet prosjekt. Prosjektet gjennomføres over flere år, frem til 2015. Planleggingskostnadene kommer før konkret bygging og må sees i forhold til hele turistvegsatsingen. En del av planleggingen som nå er utført, kommer hele turistvegsatsingen til gode.