Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:934 (2003-2004)
Innlevert: 17.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Regjeringen har nedsatt en styringsgruppe som innen 11. november skal komme med forslag til omorganisering av næringsrettet forskning innen fiskeri og landbruk. Styringsgruppen skal ha foreslått å avvikle 100 av 150 forskerstillinger ved Fiskeriforskningen i Tromsø.
Vil statsråden bekrefte denne lekkasjen, og syns man det er riktig å flytte Fiskeriforskningen fra Tromsø og sentralisere store deler av fiskeriforskningen til Ås i Akershus?

Begrunnelse

De foreløpige forslagene som er hemmelighetsstemplet, har skapt stor uro på fiskeriforskningssiden. Blant annet blir det foreslått å splitte opp og legge ned deler av Fiskeriforskning i Tromsø og flytte tyngdepunktet for felles matforskning til Ås. Forskningsmiljøene i Bergen og Tromsø har kommet opp med forslag om en allianse mellom fiskeriforskere som på alternativt vis skal framskaffe synergier med landbruksforskningen. Siktemålet er å inkludere landbruksforskere og fiskeriforskeren i alliansen i forskningsmeldingen i mars neste år.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Bakgrunnen for det arbeidet det refereres til er at landbruks- og matministeren og jeg i 2003 ble enige om å sette ned en gruppe som skulle se på mulighetene for å ta ut synergien av et tettere samarbeid mellom sektorenes forskningsmiljøer i et skapende FoU-partnerskap. Det ble nedsatt en styringsgruppe, oppnevnt av de to statsrådene. Styringsgruppens leder er direktør i NHO Finn Bergesen jr. og gruppen er satt sammen av sentrale næringsutøvere i både fiskeri- og landbrukssektoren samt deltakelse fra Norges forskningsråd. Departementene har også ett medlem hver i styringsgruppen. Det er videre etablert et sekretariat.

Mandatet for arbeidet går i korthet ut på å foreslå tiltak som bidrar til; synergi, styrket samarbeid og arbeidsdeling mellom blå og grønn sektorforskning.

Nåværende forskningsmelding har marin forskning som ett av 4 prioriterte tema ved siden av grunnforskning. Nasjonen har et betydelig udekket kunnskapsbehov, innenfor hele fagaksen fra grunnforskning, til strategisk og anvendt forskning. Dette udekkede behovet gjelder både i forhold til tilgang til kapital, men også tilgang til humankapital. Norge har en fragmentert og stor instituttsektor, i internasjonal målestokk. Det innebærer at mange av miljøene blir underkritiske. I blå-grønt samarbeid er ett av de viktigste målene å søke at nasjonen husholder med ressursene på en best mulig måte. Eksempler på dette er å finne frem til områder som både er av generisk, dvs. næringsnøytral karakter (eksempelvis grunnleggende biologi) og områder der blått og grønt kan høste lærdom og videreutvikle kunnskapsplattformer i et samarbeid.

Det gjelder også i forhold til å få større effekt ut av bruken av vitenskapelig infrastruktur som i dag binder mye statlig kapital.

Fiskeridepartementet ser behov for mer, snarere enn mindre, aktivitet innenfor det marine feltet. Vi har mange og store udekkede oppgaver, vi investerer betydelig i forskning og utvikling ut fra forventning om et betydelig potensial for verdiskaping innen sektoren. Det marine kunnskapsområdet er etter min vurdering ett av de områdene nasjonen er god på og skal fortsette å være god på i internasjonal sammenheng. Det er i denne prosessen ikke snakk om å legge ned forskningsfaglige arbeidsplasser i Tromsø og legge disse til Ås. Fiskeridepartementet har de seneste årene investert betydelig for å styrke forskningsmiljøene i Tromsø. Jeg har som politikk at dette også skal være en målsetning fremover. Økt konkurranse både om kundene og om forskningsmidlene, så vel nasjonalt som internasjonalt, innebærer imidlertid at bare de faglig kvalitativt beste vinner. Målsettingen i prosjektet er nettopp dette. Tromsø har i dag en sentral rolle, og vil også fremover ha en helt sentral rolle. Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at Tromsø skal ha en rolle alene innenfor næringsrettet marin forskning.

Styringsgruppen skal avgi sitt arbeid den 18. november. Det er selvsagt at det skal foregå en politisk avklaring etter at styringsgruppen har avgitt sin innstilling, og de to statsrådene legger til grunn at spørsmål om lokalisering og viktig regional balansering av forskningsarbeidet er en del av den politiske avklaringen som skal gjøres.