Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:936 (2003-2004)
Innlevert: 20.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 28.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Private klinikker innen fagområdene Øre-Nese-Hals (ØNH), øye og plastikkirurgi har vært i sterk vekst etter at det er inngått avtale med helseforetakene. Legene rekrutteres i økende grad fra offentlige sykehus, og kan tilbys langt gunstigere lønnsvilkår i de private klinikkene, samtidig som de lønnes med offentlige midler. Dermed tappes det offentlige helsevesenet for fagfolk, samtidig som de store lønnsforskjellene virker kostnadsdrivende.
Hvilke mottiltak vil statsråden iverksette for å motvirke denne utviklingen?

Begrunnelse

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at avlønning ved private klinikker er et forhold mellom den enkelte klinikk og de som er ansatt der. De regionale helseforetakene er gjennom sitt "sørge for"-ansvar satt i posisjon til å inngå avtaler med ulike private aktører. Gjennom anbudskonkurranser og forhandlinger inngår de regionale helseforetakene avtaler med private tjenestetilbydere, hvor kvalitet og pris på tjenestene vil være avgjørende kriterier for valg av tilbyder. Min erfaring er at de regionale helseforetakene er i ferd med å få et høyt faglig nivå som kjøpere av helsetjenester.

Jeg er opptatt av at det blir gitt et så godt behandlingstilbud som mulig til pasientene, innenfor de ressursrammer som blir stilt til rådighet for spesialisthelsetjenesten. Aktiv bruk av anbud i kombinasjon med en profesjonalisert innkjøpsfunksjon på regionalt helseforetaksnivå vil etter mitt syn bidra til å sikre god ressursutnyttelse også ved bruk av private leverandører av helsetjenester.

De regionale helseforetakene må være bevisste på å unngå at økonomiske insentiver påvirker aktiviteten på en uheldig måte. I 2004 er satsene for de aktivitetsbaserte ordningene redusert og basisbevilgningen til de regionale helseforetakene økt tilsvarende. Dette er en oppfølging av forslag i St.meld. nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten som Stortinget sluttet seg til, jf. Innst. S. nr. 82 (2003-2004). Jeg mener at denne omleggingen av finansieringssystemet, og de justeringer som er gjort i refusjonene for blant annet utredning og operasjon av snorkeforstyrrelser, vil bidra til god ressursutnyttelse og prioriteringer i tråd med pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

Private aktører er forutsatt å medvirke i den samlede spesialisthelsetjeneste, og disse yter i så måte et viktig bidrag i å realisere helsepolitiske målsettinger. Representanten Ballo peker gjennom sitt spørsmål på mulige uheldig vridninger av kompetanse og øvrige ressurser fra det offentlige helsevesenet til private virksomheter. Det er årvåkenhet, både i Helsedepartementet og i de regionale helseforetakene, rundt den type problemstillinger representanten Ballo reiser. Samtidig vil jeg understreke at organiseringen av spesialisthelsetjenesten forutsetter et godt samspill mellom det offentlige og de private aktørene.