Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:937 (2003-2004)
Innlevert: 20.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Når vil Regjeringen foreslå et forpliktende mål om at Norges andel fornybar energi skal øke gjennom norsk tilslutning til EUs direktiv om fornybar energi, og dermed legge til rette for etablering av en felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked?

Begrunnelse

EU kom den 27. november 2001 med et direktiv som omhandler fornybar energi, det såkalte RES-direktivet (direktiv 2001/77/EC om fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked). Direktivets overordnede målsetting er å øke bruken av elektrisitet fra fornybare kilder i EU. Fornybar energi inkluderer i henhold til direktivet alle nye fornybare energikilder og vannkraft. EU-landene har et mål om at fornybare kilder skal dekke 12 pst. av samlet energikonsum i 2010. Det er i den sammenheng anslått at fornybare kilder må stå for om lag 22 pst. av elproduksjonen mot 13,9 pst. i dag. Bakgrunnen for målene er i stor grad EUs Kyoto-forpliktelse.
Direktivet setter mål for hvert medlemsland i forhold til anvendelse av elektrisitet fra fornybare kilder hvor formålet er at denne andelen skal øke. Medlemslandene skal innen et år etter at direktivet har trådt i kraft rapportere til Kommisjonen om nasjonale mål for økningen i bruk av fornybare energikilder de neste 10 årene. Rapportene skal oppdateres hvert femte år. De nasjonale målene er indikative, men dersom oppnådde resultater ikke samsvarer med disse kan innføring av bindende mål senere bli aktuelt.
I og med at Sverige vil være forpliktet av direktivet, vil det være av stor betydning for et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarket at også Norge har sluttet seg til direktivet.
I Innst. S. nr. 167 (2002-2003) som ble avgitt 24. mars 2003 mener en samlet energi- og miljøkomité at Regjeringen snarest må gå i reelle forhandlinger med EU-kommisjonen med sikte på å framforhandle en norsk tilslutning til EUs fornybare energidirektiv. Dette er nå 1 1/2 år siden.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Olje- og energidepartementet arbeider nå sammen med Island og Liechtenstein med sikte på en EØS-beslutning om EUs direktiv 2001/77/EF om fremme av elektrisitet fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked (fornybardirektivet). Etter EØS-beslutningen vil saken bli forelagt Stortinget.

Representanten Vaggen Malvik knytter fornybardirektivet opp mot et felles norsk-svensk pliktig sertifikatmarked. Det er en sentral bestemmelse i fornybardirektivet at produsenter av fornybar elektrisitet skal få tilbud om opprinnelsesgarantier som reflekterer antall kilowattimer som er produsert. Dette er ikke direkte sammenlignbart med sertifikatene i et felles svensk-norsk pliktig sertifikatmarkedet. Det vises til nærmere omtale av dette i St.meld. nr. 47 (2003-2004) om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv. som ble lagt fram for Stortinget i august i år.