Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:944 (2003-2004)
Innlevert: 20.09.2004
Sendt: 21.09.2004
Besvart: 28.09.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): En rekke NRK lisensbetalere opplever at sendeforholdene er så dårligere at en ikke har mulighet til å ta inn NRK2.
Har statsråden vurdert en differensiert lisensavgift, eller en ordning for å kunne søke redusert avgift for husstander som ikke får tatt inn NRK2?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det følger av kringkastingsloven, forskrift om fjernsynsmottakere og Stortingets årlige budsjettvedtak at den som har, eventuelt låner eller leier fjernsynsmottaker skal betale kringkastingsavgift, jf. bestemmelsene i §§ 8-1 og 8-3 i lov om kringkasting av 4. desember 1992 og til § 1 i forskrifter om fjernsynsmottakere av 23. oktober 1980. Jeg vil spesielt vise til § 1 første ledd i forskrifter om fjernsynsmottakere der det heter at: Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget.

Avgiftsplikten gjelder således uavhengig av hvilke kanaler man kan eller ønsker å ta inn.

Stortinget behandlet 26. mai 2000 et forslag om rett til reduksjon i kringkastingsavgiften for de som ikke kan ta inn NRK2, jf. Innst. S. nr. 189 (1999-2000). Forslaget ble ikke vedtatt. Flertallet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen understreket i komitéinnstillingen at NRK bør bestrebe seg på en videre utbygging av NRK2, samtidig som man går videre i planleggingen av nye, digitale kanaler.

En ordning med redusert kringkastingsavgift for de som ikke kan ta inn NRK2 over det ordinære sendernettet vil etter min vurdering være både prinsipielt uheldig, vanskelig og svært kostbart å gjennomføre.