Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:946 (2003-2004)
Innlevert: 21.09.2004
Sendt: 21.09.2004
Besvart: 28.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Stor pågang av pasienter truer pasientbehandlingen ved Blakstad sykehus. I et brev til en pasient har sykehuset varslet innleggelsesstopp.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasientene får den behandlingen de har krav på?

Begrunnelse

I en artikkel i Asker og Bærums Budstikke 20. september 2004 avdekkes det at Blakstad sykehus overfor en pasient begrunner et avslag på behandling med forverret driftssituasjon. Avdelingsoverlege Sjur Seim uttaler til avisen at problemet er for liten kapasitet. Helsetilsynet ber om en vurdering av situasjonen, men det er også statsrådens ansvar å se til at pasientene får den behandlingen de har krav på.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det har gjennom flere år vært en kraftig økning i midlene som overføres til og som brukes i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, ikke minst innen spesialisthelsetjenesten. Dette er langt på vei et resultat av Opptrappingsplanen for psykisk helse (jf. St.prp. nr. 63 (1997-98)). Regjeringen har en klar ambisjon om at denne opptrappingen skal fortsette, og vi vil komme tilbake til dette i vårt forslag til statsbudsjett for 2005.

Opptrappingsplanen er imidlertid også en plan for omstrukturering; det er nødvendig, slik det for øvrig også er forutsatt i planen, at tilbudet blir omstrukturert. Dette betyr en omlegging med færre døgnopphold i sykehus og i stedet utbygging av distriktspsykiatriske sentre som skal ivareta tilbud nær pasientens bosted. Samlet sett innebærer omstruktureringen større vekt på dagtilbud, ambulant behandling og polikliniske tjenester.

Parallelt med den oppbyggingen som samlet sett har skjedd og fortsatt skjer i spesialisthelsetjenesten, finner det sted en betydelig opprustning også i kommunene. Dette innebærer styrkede lokale behandlingstilbud, med blant annet psykiatriske sykepleiere, tilpassede botilbud og spesifikke arbeidsmarkedstilbud.

Samtidig som det skjer en omstilling, er det påkrevd at den enkelte pasient blir godt ivaretatt og involvert hva gjelder egen fremtidig situasjon, blant annet gjennom individuelle planer.

Det er videre sentralt at omstilling skjer slik at også de ulike pasientgruppene sikres kontinuitet og forutsigbarhet. Tilrettelegging av botilbud med tilhørende servicetjenester og nødvendig faglig oppfølging er helt fundamentalt for å realisere målene i Opptrappingsplanen. Jeg har derfor gitt de regionale helseforetakene beskjed om å påse at det ikke blir foretatt ytterligere reduksjon av psykiatriske sykehjemssenger eller andre døgnplasser før det er foretatt en gjennomgang av boligbehovet i kommunene.

Jeg er blitt orientert av Helse Øst RHF, som eier Sykehuset Asker og Bærum HF (inklusive Blakstad sykehus), om situasjonen ved Blakstad sykehus. Det er Helse Øst som har "sørge for"-ansvaret blant annet for psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter bosatt i regionen. Sykehuset Asker og Bærum har ivaretatt psykiatrisk sykehusbehandling overfor befolkningen i Follo, Asker og Bærum. Tjenester til befolkningen i Follo skal fra 1. april 2004 gis av Aker universitetssykehus HF, men helseforetakene har avtalt at Blakstad sykehus skal ivareta denne oppgaven ut 2004, for å få bedre tid til å gjennomføre endringen. Det er da lagt opp til at en akuttpost skal virksomhetsoverdras til Aker universitetssykehus, og at en subakuttpost skal nedlegges. Samtidig skal det øvrige behandlingstilbudet styrkes. Etter at dette er gjennomført vil befolkningen i Asker og Bærum samlet sett få et behandlingstilbud med større kapasitet enn tidligere.

Blakstad sykehus (dvs. Divisjon psykisk helsevern Sykehuset Asker og Bærum) har gjennom flere år hatt overbelegg på akuttpostene. En har derfor arbeidet med å styrke både akuttpostene og det øvrige behandlingstilbudet innenfor Divisjon psykisk helse. Siden 1998 er denne divisjonen styrket med 40 mill. kroner i opptrappingsmidler. Det polikliniske behandlingstilbudet er styrket og det er opprettet sikkerhetspost. På tross av dette har divisjonen hatt kapasitetsproblemer for øyeblikkelig hjelp. Derfor en også en rekke interne tiltak blitt iverksatt.

Nevnte flytting og endringer av behandlingstilbudet vil skape driftsutfordringer i en overgangsfase. Sykehuset legger vekt på å ivareta oppgaven med å gi øyeblikkelig psykiatrisk hjelp, men dette vil innebære i denne fasen for endringer at kapasiteten for å ta imot planlagte innleggelser begrenses. I og med at alle pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp får ivaretatt denne retten og får oppgitt en dato for når hjelpen senest må gis, vil de være sikret behandling. Sykehuset vil i slike situasjoner arbeide aktivt for å framskaffe behandling ved annet sykehus om nødvendig.

For å ha midler til de ekstra tiltakene som man må iverksette høsten 2004 og ved årsskiftet 2004/2005, har administrerende direktør i Sykehuset Asker og Bærum omdisponert 5 mill. kr til Divisjon psykisk helse. Det vil bli utarbeidet en plan for hvordan disse midlene skal brukes for å sikre driften innen divisjonen.

Som kjent er nye pasientrettigheter innført fra 1. september 2004, og Samtlige sykehus i Helse Øst (inkl. Sykehuset Asker og Bærum) følger ordningen med individuelle behandlingsfrister, med bruk av standardbrev som svar på søknad om behandling. I tillegg til beskrivelse av individuell frist omtaler brevet sykehusets ansvar for å sørge for alternativt behandlingssted dersom fristen ikke kan overholdes i eget sykehus, samt klageadgang og rettigheter ved fristbrudd. Sykehuset Asker og Bærum har beklaget at dette ikke har vært fulgt opp i det aktuelle tilfellet, og sykehuset vil sørge for ytterligere opplæring av de ansatte.

Jeg legger til grunn den redegjørelsen departementet har mottatt fra Helse Øst, og jeg forutsetter at helseforetaket gjennomfører nødvendige tiltak for å styrke tilbudet totalt sett, og at helseforetaket ikke minst gjennom de tiltak som nå iversettes sikrer seg at pasientrettighetene overholdes i framtiden.