Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:950 (2003-2004)
Innlevert: 22.09.2004
Sendt: 22.09.2004
Besvart: 28.09.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Fra og med 2004 skal staten kreve inn personskadeavgift på motorkjøretøy.
Vil forsikringstakere som allerede har betalt inn personskadeavgift til staten gjennom sitt forsikringsselskap for deler av kalenderåret 2004 få refundert dette beløpet?

Begrunnelse

Mange forsikringstakere har forsikringsperiode som avviker fra kalenderåret, eller er for mindre enn tolv måneder. Har man eksempelvis en halvårlig forsikringsavtale som løper fra 1. oktober til 1. april, har man allerede betalt personskadeavgift for tre måneder av 2004. Når man så får et avgiftskrav fra staten på hele kalenderåret, fremstår dette som urimelig. Kjernen i spørsmålet er om man her er ilagt dobbel avgift for deler av året, og om dette i så fall vil bli refundert.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Stortinget vedtok i forbindelse med årets budsjett å innlemme trafikkskadeavgiften i årsavgiften. Dette innebar at årsavgiften ble økt med 350 kr for motorvogner og 175 kr for mopeder, traktorer og veterankjøretøy. Økningen tilsvarer det beløpet trafikkskadeavgiften skulle utgjøre i 2004 i henhold til kongelig resolusjon 19. september 2003 som ble opphevet.

Den tidligere trafikkskadeavgiften ble innbetalt for hele kalenderår. Dette innebar at premietillegg som forfalt til betaling før 1. januar 2004, gjaldt for hele kalenderåret 2003, og ikke for noen del av 2004. Forsikringsavtalene kan derimot avvike fra kalenderåret. I realiteten har derfor forsikringskundene betalt inn trafikkskadeavgiften etterskuddsvis. Årsavgiften er en forskuddsavgift som også gjelder hele kalenderåret. Økningen i årsavgiften med 350 kr gjelder således for hele 2004. Forsikringsselskapene vil ikke ha grunnlag for i tillegg å kreve trafikkskadeavgift med 350 kr for 2004.

Det er således ikke ilagt både årsavgift og personskadeavgift for 2004, og det er ikke grunnlag for refusjon verken av årsavgiften for 2004 eller for deler av trafikkskadeavgiften som gjaldt for 2003 i tilfeller hvor forsikringsavtalen også gjelder deler av 2004.