Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:951 (2003-2004)
Innlevert: 22.09.2004
Sendt: 22.09.2004
Besvart: 28.09.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Hvordan vil statsråden begrunne at forsøket med valgfritt sidemål styrker målsetting om å videreføre obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring, og hvilken faglig begrunnelse ligger bak forsøket?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har godkjent søknad fra Oslo kommune om å få sette i gang et frivillig treårig forsøk med valgfritt skriftlig sidemålsopplæring. Forsøket omfatter nesten halvparten av eleven i den videregående skole innen kommunen. I St.meld. nr. 30 Kultur for læring slo statsråden fast at skriftlig sidemålsopplæring fortsatt skal være obligatorisk både i grunnskolens ungdomstrinn og i studieforberedende retninger i videregående opplæring. Dette ble også støttet av et flertall i kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen i Innst. S. nr. 268 (2003-2004).

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg mener det er viktig at vi høster erfaringer med og får informasjon om ulike former for skoleutvikling. Det pågår en rekke forsøk i norske skoler, og forsøkshjemmelen i opplæringsloven § 1-4 gir den enkelte skole mulighet til å prøve ut de modellene de selv finner fornuftig. Det er skoleeier som søker, og ansvaret for å vurdere søknadene er lagt til Utdanningsdirektoratet. Hovedregelen er at forsøk godkjennes dersom det er bred lokal enighet om forsøket og det ikke hindrer elevene i å få et fullverdig vitnemål.

Forsøket i Oslo kommune bygger på et vedtak i bystyret 14. april 2004. Oslo kommune har utarbeidet en treårig handlingsplan for lese-, skrive- og språkopplæring i Oslo-skolen, der det fokuseres på tilpasset opplæring og satses bredt på styrking av lese- og skriveferdigheter. Forsøket med valgfritt sidemål blir integrert i denne handlingsplanen. Hovedbegrunnelsen for forsøket er den høye andelen av elever med minoritetsspråklig bakgrunn i Oslo, som i 2003 var nesten 30 pst.

Jeg mener vi trenger mer kunnskap om forholdet mellom skolens sidemålsundervisning og norske elevers lese- og skriveferdigheter. Forsøket med valgfritt sidemål i Oslo blir ett av flere bidrag. Det er et lokalt initiert forsøk, og har ikke direkte tilknytning til St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring.

I Kultur for læring slås det fast at det fremdeles skal være obligatorisk opplæring i skriftlig sidemål, og at det skal satses på systematisk forsking og utviklingsarbeid for å forbedre opplæringen. Arbeidet skal rettes mot fagets innhold, tilrettelegging og vurderingsformer for å fremme motivasjon hos elever og lærere og styrke kompetansen på området. Dette har Stortinget sluttet seg til.

Som en del av oppfølgingen av Innst. S. nr. 268 og St.meld. nr. 30 (2003-2004), vil departementet i 2005 etablere et nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen i tilknytning til Ivar Aasen-senteret for nynorsk skriftkultur ved Høgskolen i Volda. Departementet vil også nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som i 2005 skal vurdere helheten i fremtidens norskfag.