Skriftlig spørsmål fra Julie Christiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:955 (2003-2004)
Innlevert: 22.09.2004
Sendt: 23.09.2004
Besvart: 06.10.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Julie Christiansen (H)

Spørsmål

Julie Christiansen (H): Akershus er blant de fylkene som har den aller sterkeste elevtallsveksten, og har behov for å bygge ut og drive 4 000 nye elevplasser i perioden 2004-2007.
Hvordan vil statsråden imøtekomme Akershus fylkes behov for en økning i inntektene som følge av den svært sterke veksten i antall 16-18-åringer fremover?

Begrunnelse

Fylkeskommunen i gang med et omfattende investeringsprogram for bygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoleanlegg. Dette skaper en spesielt vanskelig økonomisk situasjon for fylkeskommunen, ikke minst i lys at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varsler behov for å nedskrive beregnet skatteinntekt for 2004.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg er kjent med elevtallsveksten de kommende årene og de utfordringer fylkeskommunene generelt, og Akershus fylkeskommune spesielt, står overfor i den sammenhengen. I utgangspunktet er Akershus fylkeskommune den fylkeskommunen i landet som hadde flest 16-18-åringer i 2004. Tall fra SSB viser at Akershus vil få en ytterligere vekst på 6 pst. hvert år de neste tre årene. Landet som helhet vil få en vekst på 3,8 pst. for samme periode. Jeg er derfor inneforstått med at Akershus er i en svært spesiell situasjon sammenlignet med andre fylkeskommuner i landet.

Som følge av den sterke veksten i 16-18-åringer fremover, vil Regjeringen prioritere fylkeskommunene ved fordeling av veksten i frie inntekter mellom kommunene og fylkeskommunene.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet virker slik at midler blir omfordelt mellom fylkeskommuner som har relativt sett færre 16-18-åringer til de fylkeskommuner som har relativt sett flere 16-18-åringer enn landsgjennomsnittet. I så måte vil Akershus fylkeskommune tjene på den veksten de får utover landsgjennomsnittet. Fra 2003 har vi midt i året oppdatert inntektssystemet for nyere befolkningstall. Dette medfører at fylkeskommuner som har sterk befolkningsvekst i for eksempel 16-18-åringer, vil få uttelling for dette allerede det samme året som utgiftene påløper.

Noen fylkeskommuner har lite eller ingen ledig kapasitet i eksisterende skolelokaler i den videregående skolen. Jeg ser av budsjettene til Akershus at fylkeskommunen allerede har en høy utnyttelsesgrad av skolelokalene. Fylkeskommuner som allerede har en høy utnyttelsesgrad av eksisterende skoleanlegg, er avhengig av å planlegge og gjennomføre investeringer før selve elevtallsveksten inntrer. Jeg tror derfor at det spesielt er på investeringssiden at enkelte fylkeskommuner vil få utfordringer. Jeg er også kjent med at det i Oslo- og Akershus-området er et stort press på arealer og arbeidskraft, noe som gjør at det er forholdsvis dyrere å investere eller leie lokaler enn andre steder i landet.

Jeg er derfor innstilt på å behandle Akershus fylkeskommune særskilt for 2005. Som følge av at fylkeskommunen er i en så vidt spesiell situasjon sammenlignet med de andre fylkeskommunene, vil jeg bidra til at Akershus vil få bedre rammebetingelser enn de under normale omstendigheter ville fått. Innenfor skjønnsrammen legger jeg opp til at Akershus fylkeskommune får 30 mill. kr ekstra for 2005.