Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:957 (2003-2004)
Innlevert: 23.09.2004
Sendt: 24.09.2004
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 28.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Forsikring av barn er viktig. En kvinne i Vest-Agder får ikke forsikret barnet sitt hos Gjensidige NOR. årsaken hun fikk oppgitt var at barnet har lese- og skrivevansker. Det er viktig at barn blir forsikret både av foreldre og kommuner.
Hva mener finansministeren om at forsikringsselskapene har slike regler?

Begrunnelse

I Norge skades årlig ca. 130 000 barn under 15 år slik at de må til legebehandling. De fleste ulykker skjer i hjemmet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet er overført frå finansministeren da ansvaret for forsikringsavtaleloven hører under justisministerens ansvarsområde.

Forholdet mellom forsikringsselskapet og forsikringstakere er først og fremst regulert i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler. Det er i dag ingen lovfestet plikt for forsikringsselskaper til å inngå de forsikringsavtaler kundene ønsker. En slik kontraheringsplikt ble vurdert under forberedelsen av den nåværende forsikringsavtaleloven, men ble avvist, se NOU 1983: 56 Lov om avtaler om personforsikring side 33.

Normalt vil konkurransen forsikringsselskapene imellom gjøre at selskapene i egeninteresse er opptatt av å tegne nye forsikringer. At de i enkelte tilfeller likevel ikke ønsker å tilby en forsikring, kan bero på flere forhold. De konkrete omstendigheter kan for eksempel ligge slik an at skaderisikoen fremstår som uakseptabelt høy. Hva som kan være årsaken til at selskapet ikke ønsker å tilby forsikring i det konkrete tilfellet som er omtalt i spørsmålet, har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om.

Justisdepartementet har ikke adgang til å gripe inn overfor forsikringsselskaper som nekter å tilby forsikring, heller ikke i tilfeller hvor en slik nektelse fremstår som klart usaklig. Kredittilsynet har med hjemmel i kredittilsynsloven § 4 nr. 7 adgang til å gi pålegg til institusjoner det har tilsyn med (bl.a. forsikringsselskaper), dersom institusjonen ikke overholder plikter i henhold til bestemmelser i eller i medhold av lov. Etter denne bestemmelsen vil jeg anta at en praksis som går ut på usaklig nektelse av å tegne forsikringer, i den grad den er ulovlig etter for eksempel markedsføringsloven eller andre regelsett, etter omstendighetene vil kunne være en sak for Kredittilsynet. En kunde som på usaklig grunnlag er nektet en forsikring, kan ellers søke å få i stand en løsning ved å bringe saken inn for Forsikringsklagekontoret.