Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:958 (2003-2004)
Innlevert: 24.09.2004
Sendt: 24.09.2004
Besvart: 04.10.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Avinor skal redusere antallet flykontrollsentraler, men det er ennå ikke vedtatt hvor kontrollsentral Sør skal plasseres. Ved en eventuell terror-, krigs- eller krigslignede situasjon skal Forsvaret overta kommandoen av flykontrollen. Kontrollsentralen i Røyken er bygget i fjell, noe som gjør den svært sikker i en slik situasjon.
Vil statsråden se til at Forsvarets interesser blir ivaretatt ved valg av flykontrollsentral Sør?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet har gjort det klart at omorganisering innen Avinor, ikke må gå ut over sikkerheten. Dette blir ikke minst vesentlig i forbindelse med valg av kontrollsentral Sør. Per dags dato er det ikke avgjort om man velger Røyken, Stavanger eller Trondheim. Sentralen i Røyken er utformet slik at den lett vil kunne sikres ved en eventuell terrorsituasjon. Den er bygget inne i fjell, og med adkomsveier som lett kan stenges av dersom det skulle være nødvendig. Dette vil gjøre det bedre å sikre sentralen for forsvaret som overtar kontroll over sentralen ved en krise.
Senterpartiet er urolig for om det samme sikkerhetsnivået blir ivaretatt dersom man velger å legge ned sentralen på Røyken.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I krig kan myndigheten over lufttrafikktjenesten overføres til Forsvaret. I en situasjon hvor Norge er i krig ventes store deler av sivil lufttrafikk å bortfalle, og Forsvaret vil primært overvåke og lede lufttrafikken i Norge fra egne sentra i fjellanlegg. Forsvaret vil likevel i en overgangsfase fra fred til krise eller krig ha behov for støtte fra Avinors kontrollsentraler.

Sikkerheten ved Avinors anlegg i fred og krise er samferdselsministerens ansvar. Politiet vil primært være den etat som ivaretar sikring av anleggene mot terroranslag og sabotasje. Forsvaret etterspør og stiller krav til funksjon og tilgjengelighet vedrørende tjenestene fra Avinor, men stiller ingen krav til fortifikasjon av anleggene.

Samferdselsdepartementet er ansvarlig for å sikre at Avinor har tilstrekkelig evne til å levere de nødvendige luftkontrolltjenester til Forsvaret, også i krig. Jeg kan forsikre om at Forsvaresdepartementet har et meget godt samarbeide med Samferdselsdepartementet i saker som berører Forsvarets interesser.