Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:966 (2003-2004)
Innlevert: 27.09.2004
Sendt: 28.09.2004
Besvart: 06.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil samferdselsministeren ta initiativ til å utforme nasjonale standarder for tilrettelegging for funksjonshemmede i kollektivtrafikken som fylkeskommunene kan legge til grunn for sine avtaler med transportselskapene?

Begrunnelse

I et møte med Sør-Trøndelagsbenken 20. september 2004 har Norges Blindeforbund i Sør-Trøndelag tatt opp problemet med transport for funksjonshemmede. Blindeforbundet henviser til Nasjonal transportplan, hvor en av målsettingene er "Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transportsystem som gjør det mulig for alle å leve et aktivt liv". Blindeforbundet har påpekt en rekke områder hvor de er rom for forbedringer når det gjelder transporttilbudet for funksjonshemmende, og ber blant annet om at det opprettes en transportordning for funksjonshemmede som er lik over hele landet, og at dette blir en "dør-til-dør-transport". I tillegg ønsker Blindeforbundet at det settes krav til konsesjonshavere for offentlig transport angående annonsering i busser og på holdeplasser, at bruk av førerhund på offentlige kollektive framkomstmidler sammen med krav om universell tilgjengelighet blir tatt inn i konsesjonsvilkårene. Blindeforbundet ønsker videre at brudd på konsesjonene skal medføre inndragelse.
I dag eksisterer det ikke så vidt jeg kjenner til noen sentral forskrift som gir retningslinjer i forhold til krav som bør/skal stilles fra fylkeskommunenes side om tilgjengelighet for funksjonshemmede i konsesjonsvilkårene for kollektivtransporten. Etter min mening bør slike retningslinjer utformes med tanke på å sikre universell tilgjengelighet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Arbeidet med tilrettelegging av kollektivtransporten for funksjonshemmede er høyt prioritert. Regjeringen vil at prinsippet om universell utforming skal stå sentralt i utviklingen av et tilgjengelig kollektivtransportsystem.

Utviklingen av standarder er en viktig del av arbeidet for universell utforming av transportsystemet. EU-direktivet for buss klasse I (EU-directive 2001/85/EC), som stiller spesifikke krav til tilgjengelighet, ble implementert i 2003, og fra februar 2004 må alle nyregistrerte busser klasse I være tilpasset dette direktivet. I den forbindelse har Vegdirektoratet, på vegne av Samferdselsdepartementet, ledet et prosjekt for å utrede problemstillinger og konsekvenser knyttet til innføring av bussdirektivet, og av ulike operative og tekniske løsninger som kan bidra til å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede til buss. "Brukermedvirkningsforum for handikapspørsmål innenfor Statens vegvesens ansvarsområde" har vært referansegruppe for prosjektet. Kunnskapen fra prosjektet skal danne grunnlag for å stille krav om konkrete tilpasninger, enten som konsesjonsvilkår og/eller vilkår i avtaler om offentlig kjøp av tjenester.

Jeg vil også nevne at Regjeringen i Nasjonal transportplan 2006-2015 foreslår at det utformes et handlingsprogram for universell utforming/tilgjengelighet, tilgjengelighetsprogrammet BRA, som har som formål å forbedre tilgjengeligheten for alle i transportsektoren. Et av virkemidlene i BRA-programmet er styrking av krav og retningslinjer for tilgjengelighet i utforming av infrastruktur, ved tildeling av transportløyver og ved offentlig kjøp av transporttjenester. Samferdselsdepartementet stiller allerede krav til tilgjengelighet ved tildeling av konsesjon for drift av ekspressbusser.

Handlingsplan for universell utforming

Det bør også nevnes at det i Regjeringens handlingsplan for universell utforming, blant annet er foreslått innkjøp, tilpasning og praktisk utprøving av nye elektroniske informasjons- og billetteringssystemer i transportsektoren som tilfredsstiller kravene om universell utforming.