Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:967 (2003-2004)
Innlevert: 28.09.2004
Sendt: 28.09.2004
Besvart: 07.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil samferdselsministeren akseptere en slik handlingsmåte som samtlige flygeledere ved Oslo kontrollsentral gjennomfører ved å lamme all flytrafikk i østlandsområdet?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet viser til flygeledernes aksjon, som nå lammer all flytrafikk til og fra Østlandet etter at samtlige flygeledere ved Oslo kontrollsentral i Røyken, har sendt inn egenmelding om sykdom.
Det er beklagelig at en yrkesgruppe med flysikkerhet som ansvar tillater seg å bruke denne måte å aksjonere på. Det er unødvendig å begrunne hvilke store konsekvenser en slik handling medfører. Slik samfunnet fungerer, er det uholdbart at denne yrkesgruppe fremmer sine interesser på denne uverdige måte.
Hvis det skulle vise seg at det ikke dreier som om reell sykdom, men en bevisst organisert handling fra disse offentlige ansatte, må dette få konsekvenser for de enkelte flygeledere. Sentrale spørsmål er om deres handling ved eventuell falsk sykdomsmelding kan få betydning for deres ansettelsesforhold. Videre bør samferdselsministeren vurdere det økonomiske ansvar disse handlinger kan medføre for de enkelte ansatte hvis virkelig sykdom ikke ligger til grunn for aksjonen som nå lammer all flytrafikken til og fra østlandsområdet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Mandag 27. september 2004 kl. 10.00 holdt Avinor personellmøter i Stavanger og Oslo kontrollsentraler der administrasjonens anbefaling til lokalisering av kontrollsentral sør ble offentliggjort. Kort tid senere ble luftrommet over Østlandet stengt. Årsaken var at ingen av de flygelederne som var på vakt på kontrollsentralen i Røyken, så seg i stand til å arbeide operativt. Luftrommet var stengt til tirsdag 28. september 2004 kl. 6.30 og ble da åpnet for begrenset trafikk på grunn av fortsatt redusert bemanning.

Avinor viser til at den enkelte flygeleder er ansvarlig for å gi melding til sin overordnede (sjefflygeleder for vedkommende lufttrafikktjenesteenhet eller dennes stedfortreder) når vedkommende anser seg uskikket til å arbeide operativt. Dette er hjemlet i internasjonalt regelverk som Norge er bundet av, og som er gjennomført i norsk forskrift. Av "Bestemmelser for Sivil Luftfart" (BSL-C 3-1, § 7 pkt. c) følger at en innehaver av et flygeledersertifikat skal "avstå fra operativ tjeneste når det oppstår svekkelse i helsetilstanden som kan innebære at vedkommende er uskikket til å utøve flygekontrolltjeneste". Av BSL G 2-1 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste, § 27, pkt. 1 følger at "Dersom det er tvil om en autorisasjonsinnehaver er skikket til å utøve lufttrafikktjeneste, skal vedkommende tas ut av operativ tjeneste".

Avinor opplyser at ansvarlig leder for lufttrafikktjenesten i Avinor vurderte situasjonen slik at reservasjonene mot operativt arbeid var en reaksjon på den informasjon om kontrollsentral sør som ble gitt av arbeidsgiver. Avinor viser videre til at det aldri vil bli aktuelt å beordre en flygeleder til å arbeide operativt når vedkommende har reservert seg. En slik beordring ville ikke være i tråd med Avinors sikkerhetspolicy.

Situasjonen som oppstod for de reisende er svært beklagelig. Jeg har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere den enkelte flygeleders reaksjoner på Avinors forslag om å slå sammen kontrollsentralene for Sør-Norge. Regelverket som pålegger en flygeleder ansvar for å be seg fritatt for operativ tjeneste, anser jeg som viktig og nødvendig for å kunne opprettholde en høy sikkerhet. Jeg legger til grunn at Avinor vurderer behovet for å følge opp flygeledernes reaksjoner i denne saken.