Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:971 (2003-2004)
Innlevert: 29.09.2004
Sendt: 30.09.2004
Besvart: 08.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Ifølge tidligere brevveksling, skal man må være ferdig med utprøving av Electronic Vehicle Identification (EVI). Målet har blant annet vært å forenkle kontroll av kjøretøy mht. tyveri, forsikring og kjøretøygodkjenning.
Siden dette er et tema som Stortinget har vært engasjert i, vil jeg gjerne ha statsrådens syn på hvordan EVI-prosjektet skal vurderes opp mot Stortingets henstillingsvedtak nr. 377 den 3. april 2003, hvor det ble bedt om et prøveprosjekt basert på Micromarks teknologi?

Begrunnelse

Justisministeren har tidligere og blant annet i brev til undertegnede datert 19. mars 2004 informert om at departementet vil avvente EU-prosjektet om EVI. Statsråden sa da at han ville avvente dette prosjektet før man eventuelt iverksatte et eget nasjonalt prosjekt.
Jeg går ut fra at EVI-prosjektet nå er avsluttet i henhold til planen og at erfaringene derfra er tilgjengelige også for norske myndigheter. Siden Stortinget har henstilt Regjeringen om å gjennomføre et prøveprosjekt basert på Micromarks teknologi, forutsetter jeg at statsråden nå tar initiativ til et prøveprosjekt. I motsatt fall bør statsråden redegjøre for hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets intensjon.
Imøteser Deres svar med interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som det fremgår av vårt svar av 19. mars 2004, vil prosjektet om IT-basert løsning for forvaltningskontroll av kjøretøyer fortsette i regi av Vegdirektoratet, også med deltakelse fra UP. Ifølge Vegdirektoratet vil pilotutprøvingen starte i oktober med gjennomføring av kontroll på to steder, som senere vil bli utvidet til fem steder. Det tas sikte på videre utrulling fra og med 2005. Prosjektet vil være en effektivisering av kontrollrutinene i de tilfeller der kjøretøy er stanset. Håndterminaler kan avlese strekkoden fra Vegdirektoratets oblater for opplysninger om bilens kjennemerke som grunnlag for oppslag mot registre, i første omgang mot Autosys.

Politidirektoratet har opplyst at arbeidet med anskaffelser av nytt fartsmålingsutstyr, som også er omtalt i vårt brev, fortsetter. Dette kan utstyres med automatisk nummergjenkjenning av samtlige kjøretøy som passerer som grunnlag for å verifisere opplysninger om for eksempel stjålne kjøretøy, der det er opplyst om bestemte kjennemerke kan være i bruk. Når det gjelder denne tilleggsfunksjonaliteten om automatisk nummeravlesning, så blir dette vurdert opp mot personvernlovgivningen.

På forespørsel fra Politidirektoratet opplyser Vegdirektoratet at EVI-prosjektet er noe forsinket. Ifølge Vegdirektoratet, vil de endelige resultatene av mulighetsstudiet i nær framtid oversendes til EU-kommisjonen som et vurderingsgrunnlag for om man skal innføre krav til EVI i kjøretøyer og eventuelt hvordan dette kan iverksettes. Vurdering av teknologisk løsning har vært en begrenset del av studien. De utfordringer som nå pågår er teknologinøytrale. Utfordringen er å bli enige om felles standarder, personvern, datasikkerhet, bruksområder og integrasjon mot andre systemer. Som nevnt i vårt svar av 19. mars 2004 er dette spørsmål som ønskes vurdert og løst før man starter teknisk utvikling, utprøving og utrulling.

Politidirektoratet følger det arbeid som pågår i EU, Vegdirektoratet og norsk politi for å effektivisere kontrollen med kjøretøy nasjonalt, men også for om mulig å øke innsatsen mot kriminalitet som foregår på tvers av landegrensene. Berørte fagmyndigheter vil måtte vurdere hvilke tiltak det bør arbeides videre med på dette grunnlag.