Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:973 (2003-2004)
Innlevert: 29.09.2004
Sendt: 30.09.2004
Besvart: 08.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvordan vil statsråden følge opp mulighetene for etablering av flere minipol, og vil han ta initiativ overfor Stortinget og/eller Vinmonopolets styre slik at kommuner som er store nok befolkningsmessig også kan få etablert slike pol uavhengig av avstanden til allerede eksisterende vinmonopolutsalg?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 148 (200l-2002) ba et flertall om at Regjeringen innen utgangen av 2002 skulle utrede mulighetene for at AS Vinmonopolet etablerte driftskonsept med begrenset vareutvalg, eventuelt begrenset åpningstid. Dette var ønskelig fordi 18 pst. av befolkningen bor lengre enn 15 km fra nærmeste pol og sosialkomiteen mente at lovlig tilgjengelighet av alkohol vil gi mindre etterspørsel etter ulovlig solgte varer. Metanolsakene har på nytt aktualisert denne problemstillingen ytterligere.
Det var uenighet i sosialkomiteen om minipol kunne etableres uten lovendring. Problemstillingen er ikke berørt i endringene i alkoholloven som nå er til behandling i Stortinget, jf. Ot.prp. nr. 86 (2003-2004).

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I årsberetningen for 2003 opplyser AS Vinmonopolet at om lag 85 pst. av befolkningen bor i en kommune med Vinmonopolbutikk eller bor mindre enn 15 km fra nærmeste butikk. I en undersøkelse MMI gjennomførte for Vinmonopolet høsten 2003, svarte 88 pst. av de spurte at tilgjengeligheten til en av Vinmonopolets butikker er god nok der de bor. Jeg vil videre vise til at antall utsalg i perioden januar 1997 til utgangen av 2003 har økt fra 112 til 192, det vil si med vel 70 pst.

Det er igangsatt en prøveordning med fire såkalte minipol. Minipolene kjennetegnes primært ved reduserte åpningstider og et begrenset vareutvalg. Ordningen skal evalueres mot slutten av 2004, etter om lag ett års drift. På bakgrunn av evalueringen vil AS Vinmonopolets styre vurdere om ordningen med minipol skal videreutvikles på landsbasis.

Arbeids- og sosialdepartementet utøver kontroll med utbyggingstakten og den regionale fordelingen av utsalg, og jeg vil også følge opp evalueringen av minipolene i styringsdialogen med AS Vinmonopolet.

Ifølge Stortingets anmodningsvedtak er formålet med minipolordningen å oppnå en tilfredsstillende tilgjengelighet for utkantstrøk, og det vil først og fremst være aktuelt å etablere slike utsalg på steder hvor avstanden til nærmeste Vinmonopolutsalg er lang. Jeg kan vanskelig se at det vil være aktuelt å etablere minipol uavhengig av avstanden til allerede eksisterende Vinmonopolutsalg. Det er imidlertid opp til AS Vinmonopolets styre å bestemme utsalgenes størrelse, herunder ta stilling til om det i en kommune er behov for utsalg av ulik størrelse.

Slik som ordningen er organisert i dag, har det ikke vært nødvendig med lovendringer.