Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:976 (2003-2004)
Innlevert: 30.09.2004
Sendt: 01.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra Kystverket foreligger nå sluttdokument for konsekvensutredning om alternativ farled til Bergen havn. Konsekvensutredningen er godkjent av Kystverket som ansvarlig myndighet. Utredningen konkluderer med at staten må stå som byggherre og ansvarlig for finansiering av tiltaket. Seilingsleden var forutsatt bygget da Askøybroen ble bygget. Alternativ seilingsled er nå foreløpig anslått til 180 mill. kr.
Hva er nå statsrådens fremdriftsplan for å sikre realisering av prosjektet?

Begrunnelse

Usikkerhet om miljømessige konsekvenser, byggekostnader og samfunnsøkonomisk nytt er nå ryddet av vegen gjennom konsekvensutredningen.
Kostnadene selv med 25 pst. usikkerhet er blitt på 180 mill. kr inkl. mva; betydelig lavere enn antydet og omtalt gjennom alt for mange år dette prosjektet har måttet vente på realisering.
Fra organisasjoner og bedrifter som arbeider med turisttrafikk til Hordaland, Vestlandet og landet forøvrig med Bergen som innfallsport gjennom Bergen havn hevdes det at fri seilingshøyde vil påvirke det samlede omfanget av fremtidig cruisefart. Basert på slik argumentasjon skal det 1-2 ekstra anløp til for at bygging av alternativ seilingsled er samfunnsøkonomisk lønnsomt også som frittstående prosjekt.
Viktigere er det imidlertid at sett i sammenheng med bygging av Askøybroen fremstår prosjektet som klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det var som kjent en klar forutsetning ved bygging av Askøybroen at også alternativ seilingsled til Bergen havn uten høydebegrensning skulle bygges.
En viktig milepæl på vegen til realisering er nå passert. Staten har nå muligheten til å forsere arbeidet med gjennomføring av prosjektet gjennom forpliktende finansieringsvedtak parallelt med at reguleringsplaner i berørte kommuner klargjøres. Med den spesielle forhistorien til dette prosjektet er det nødvendig at statlig myndighet nå fremviser initiativ i saken.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Da Askøybroen ble bygd innebar det en begrensning i seilingshøyden og dermed for hvor høye fartøy som kan gå til og fra Bergen indre havn via Byfjorden. Forutsetningen den gangen var at en alternativ farled skulle etableres inn Herdlefjorden via Det Naue og Herdlaflaket. Dette alternativet er ikke realisert av hensyn til miljøet i det vernede området på Herdaflaket.

Det er nå, som du selv nevner, utredet et annet alternativ via Skjelangersundet. Kostnadene er beregnet til 180 mill. kr. Kystverket vil vurdere dette prosjektet opp mot andre prosjekter i forbindelse med utarbeidelse av Kystverkets handlingsprogram for oppfølging av Nasjonal transportplan 2006-2015. Handlingsprogrammet skal foreligge høsten 2005.