Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:2 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til endring av forskriftene for Statens lånekasse slik at ettergivelse av deler av studielånet også vil gjelde personer som får statusen tidsbegrenset uføre?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er endringer i trygdeloven som skiller mellom tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon. Hensikten med endringen i trygdeloven er god da det er et mål å få flere i arbeid og færre på varig uførepensjon.
Men for personer med tidsbegrenset uførestønad som har studielån kan endringen i trygdeloven føre til en uoversiktlig økonomisk situasjon. I realiteten kan en være tidsbegrenset ufør i mange år og få varig redusert inntekt. Dette kan sette midlertidig uføre i en økonomisk situasjon som forsterker en fra før vanskelig livssituasjon.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Ordningen med hel eller delvis ettergivelse av utdanningslån kommer til anvendelse når en låntaker i Lånekassa har fått varig uførepensjon fordi vedkommende er blitt minst 50 pst. ufør. Ettergivelsen er behovsprøvd mot låntakerens inntekt og det oppnås full ettergivelse ved en brutto månedsinntekt på 13 300 kr eller lavere og en delvis ettergivelse når inntekten er over 13 300 kr, men under 20 100 kr.

Låntakere som har fått tidsbegrenset uførestønad har anledning til å få rentefritak når brutto månedsinntekt er 13 300 kr eller lavere. Beløpet blir økt med 1 330 kr for hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger. I perioder med rentefritak vil det også kunne gis betalingsutsettelse. Låntakere som oppfyller disse vilkårene får altså muligheten til å "fryse" lånet mens de har tidsbegrenset uførestønad. Skulle de komme i arbeid, vil ordinære betalingsvilkår igjen ta til å gjelde. Å foreta en ettergivelse av lånet helt eller delvis mens de mottar tidsbegrenset uførestønad ville gjøre det nødvendig å oppheve ettergivelsen dersom de igjen kom i vanlig arbeid.

Jeg mener at den ordningen som er etablert for disse låntakerne på en rimelig måte ivaretar deres behov for økonomisk lettelse i forhold til utdanningslån under den perioden de mottar tidsbegrenset uførestønad.