Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden sørge for at det blir enklere å skilte langs hovedveiene til ulike turistmål gjennom den pågående revisjon av de nasjonale skiltforskriftene?

Begrunnelse

Statsrådene Skogsholm og Sponheim har varslet at de er innstilt på at skiltforskriftene skal være mer tilpasset reiselivets behov.
Nasjonale rammebetingelser er nødvendig for å skape lokal næringsutvikling. Flere av Opplands turistbedrifter og steder, som for eksempel Hadeland Glassverk, har tatt opp dette med bedre skilting uten å lykkes. I dag finner en for eksempel ikke et eneste skilt til nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen langs E6 fordi det ikke er lov å skilte til parkene fra hovedveier.
Merkelappen "Nasjonalpark" er et kvalitetsstempel både for norske og utenlandske turister og dermed en nødvendig forutsetning for en offensiv og framtidsrettet reiselivsnæring.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet mottok Vegdirektoratets forslag til reviderte skiltforskrifter 4. oktober d.å. Departementet har foreløpig ikke endelig vurdert forslaget.

I forslaget til reviderte skiltforskrifter er det lagt opp til en liberalisering av skilting til ulike nærings- og reiselivsmål. Det er for eksempel utarbeidet forslag til eget skiltsymbol for nasjonalparker, og det arbeides nå med å utforme et tilsvarende symbol for bygdeturisme. Vegdirektoratet gjennom revisjonsprosessen har hatt god kontakt med aktuelle organisasjoner.

Ved vurderingen av skilting er det en rekke forhold som må tas i betraktning. Det er viktig at trafikantene får den informasjon de trenger, men det er samtidig slik at for mange skilt kan virke forvirrende og i verste fall føre til trafikkulykker. Vegdirektoratet har på denne bakgrunn foreslått å opprettholde kravet om et maksimalt antall skiltbudskap på vegvisningsskiltene.

Det er i dag et stort antall næringsdrivende som ønsker å markedsføre sin virksomhet fra hovedvegene. Det vil, også etter at nye skiltforskrifter er fastsatt, måtte foretas en vurdering av trafikantenes informasjonsbehov sett i forhold til den næringsdrivendes interesser. Selv med denne forutsetningen vil imidlertid forslaget til reviderte skiltforskrifter innebære en oppmykning, ved at viktige reisemål kan skiltes i større grad enn i dag.

Vegdirektoratets skiltnormaler, dvs. nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse, utforming, størrelse og plassering mv. av offentlige trafikkskilt, vil bli revidert etter at skiltforskriftene er vedtatt. En eventuell nyskilting vil deretter kunne gjennomføres når skiltnormalene er revidert.