Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:7 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det finnes unntak fra regelen om at søknader om familiegjenforening ikke kan leveres inn i Norge, men må leveres inn fra opprinnelses landet?

Begrunnelse

Vi har henvendelser fra personer som påstår at UDI først har bekreftet at personer som er i spesielle familiære situasjoner har lov til å søke om familiegjenforening fra Norge, noe som ifølge UDI skulle gjelde disse personene. I etterkant har disse personene fått sin søknad avvist på grunnlag av at de ikke har søkt utenfor Norge.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det følger av utlendingsloven at arbeids- og oppholdstillatelse skal være gitt før innreise til Norge. I forarbeidene til loven er det forutsatt at dette er et regelverk som bør praktiseres konsekvent, jf. Ot.prp. nr. 46 (1986-87) side 53. Etter hvert har man imidlertid gjort unntak fra denne hovedregelen for mange grupper av søkere. Det kan for det første søkes fra riket dersom utlendingen har adgang til å oppholde seg her i tre måneder eller mer og ønsker å søke om spesialisttillatelse eller sesongarbeidstillatelse. Videre er det gitt en rekke unntak i utlendingsforskriften § 10 fra hovedregelen om at første gangs arbeidstillatelse må være gitt før innreise. Det innebærer at utlendinger som omfattes av unntaksbestemmelsene, kan oppholde seg i Norge mens søknaden blir behandlet.

Også flere grupper som søker familiegjenforening kan søke fra Norge. Det gjelder blant annet:

- Søker som er ektefelle eller samboer til norsk eller nordisk borger bosatt i riket, eller til utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse eller en tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

- Søker som er barn eller adoptivbarn av norsk eller nordisk borger bosatt i riket, eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse eller en tillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse.

- Søker som er barn født i riket når begge foreldrene har eller får lovlig opphold i riket.

- Søker som er mor eller far til norsk barn som vedkommende har foreldreansvar for og bor fast sammen med.

- Søker som har særlig tilknytning til riket gjennom barn som fyller vilkårene for å være hovedperson (se forskriften § 24 første ledd) når det søkes om inntil 9 måneders tillatelse og formålet er å besøke familien.

I tillegg kan det gjøres unntak fra hovedregelen om at arbeidstillatelse og oppholdstillatelse må være gitt før innreise, der sterke rimelighetsgrunner tilsier det. Dette er en konkret vurdering av opplysningene som foreligger i den enkelte sak. I praksis gjøres det unntak etter denne bestemmelsen hvis det foreligger særlige forhold som vesentlig avviker fra det som er tilfellet for andre søkere. Det er altså ingen sterk rimelighetsgrunn at det er upraktisk, ubeleilig, kostbart eller liknende, for søkerne å returnere til hjemlandet for å fremme en ny søknad.

Jeg kan som kjent ikke uttale meg om enkeltsaker som er til behandling i utlendingsforvaltningen.