Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:8 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 12.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Teknisk Ukeblad nr. 22 den 10. september 2004 siteres statsråden på følgende: "Jeg vil utvikle en strategi for en helhetlig og langsiktig tilnærming til vindkraftutbygging, slik at vi unngår ulempene når vi utnytter denne fornybare ressursen. Vi kan lære av erfaringene i Danmark og Finland. Til dels er det en intens motstand mot vindkraft i Finland." Det samme gjelder også en rekke steder i Norge, blant annet på Jæren.
Betyr dette at statsråden ser positivt på behovet for en samlet plan for vindkraftutbygging?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Stortingets mål om å få etablert 3 TWh vindkraft innen 2010, som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 29 (1998-99), ligger til grunn for regjeringens energipolitikk og er nedfelt i Sem-erklæringen. Målet ligger fast.

Kraftprodusentene har fulgt opp myndighetenes målsetting, og det foreligger omfattende planer for utbygging av vindkraft. Dette er positivt. Vindkraft vil, med de naturgitte forutsetningene vi har i Norge, kunne bli et viktig bidrag til utviklingen av ny fornybar energi.

Jeg er opptatt av at utbyggingen av vindkraft skjer på en måte som i ettertid viser seg å være bærekraftig og som ikke ødelegger den grunnleggende positive holdningen til vindkraft.

Jeg har derfor, som vist til i spørsmålet fra representanten Øyvind Vaksdal, tatt til orde for en strategi for en helhetlig og langsiktig vindkraftutbygging.

En samlet plan for utbygging av vindkraft tilsvarende det man har for vannkraft er ikke et aktuelt virkemiddel i denne sammenheng.

Det vises her til Dokument nr. 8:70 (2003-2004) om forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å lage en samlet plan for eventuell bygging av vindkraftanlegg i Norge. Tidligere olje- og energiminister Steensnæs avviser dette i svar til energi- om miljøkomiteen av 21. mai og forslaget ble i Stortinget avvist av alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet. Regjeringen anser det som ikke hensiktsmessig å etablere en samlet plan for vindkraft.

Det pågår nå en dialog med Olje- og energidepartementet og berørte departementer om aktuelle virkemidler.