Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:14 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 22.10.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Ved behandling av St.meld. nr. 38 Om petroleumsvirksomheten bestemte stortingsflertallet at Sameksistensutvalget skulle utvides til også å omfatte juridisk og miljøfaglig kompetanse. Det haster med å komme i gang.
Når vil statsråden følge opp Stortingets vedtak og utvide Sameksistensutvalget, slik at utvalget kan begynne arbeidet med å vurdere opprettelse av petroleumsfrie fiskeriområder?

Begrunnelse

I Sem-erklæringen sier Regjeringen at den vil "foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner. Vurderingen skal omfatte områdene fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet". Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet nedsatte tidlig i 2003 det såkalte Sameksistensutvalget, som skulle vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskeri- og petroleumssektoren i området Lofoten-Barentshavet. I St.meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten fastslår Regjeringen at den vil videreføre arbeidet i denne gruppen for å vurdere eventuelle petroleumsfrie fiskeriområder i området Lofoten-Barentshavet.
De sterkt voksende klimagassutslippa fra norsk sokkel gjør arealbaserte virkemidler for kontroll av oljeutvinningstempoet stadig mer aktuelle og nødvendige. Stortinget slutta seg i forbindelse med behandlingen av petroleumsmeldingen til Regjeringens plan for videre vurdering av petroleumsfrie fiskeriområder, men ba samtidig om at Sameksistensutvalget måtte få ei breiere sammensetning. I Stortingets vedtak heter det: "Stortinget ber Regjeringen utvide sameksistensutvalget med representanter med miljøfaglig og juridisk kompetanse." (Innst. S. nr. 249 (2003-2004), vedtak nr. 468.).
Regjeringen skriver i petroleumsmeldingen at den "i lys av arbeidsgruppens anbefaling og den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet" vil vurdere opprettelse av petroleumsfrie fiskeriområder. Dersom dette skal oppfylles, må Sameksistensutvalgets anbefaling foreligge i god tid før behandlingen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet. Det er derfor avgjørende at arbeidet i utvalget kan startes opp så fort som mulig, slik at alle nødvendige miljøfaglige, juridiske og forvaltningsmessige avklaringer rundt opprettelse av petroleumsfrie fiskeriområder kan gjennomføres.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I Sem-erklæringen står det at Samarbeidsregjeringen vil "foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner. Vurderingen skal omfatte områdene fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet".

Dette ble nærmere presisert i St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav. Her står det: "I den grad det skulle oppstå situasjoner der det synes umulig å oppnå god sameksistens mellom de to næringene, vil Regjeringen vurdere opprettelsen av petroleumsfrie fiskerisoner. Dette vil være sentrale elementer i den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet. Den planlagte konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet i områdene fra Lofoten og nordover vil i denne sammenheng være viktig bakgrunnsmateriale for den helhetlige forvaltningsplanen sammen med konsekvensutredningene for de andre sektorene".

Samme tema ble også behandlet i St.meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten (oljemeldingen). Her står det: "Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet nedsatte tidlig i 2003 en arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskerisektoren og petroleumssektoren i området Lofoten-Barentshavet. Gruppen leverte sin rapport i juli 2003. Regjeringen ønsker å videreføre arbeidet i denne gruppen for å vurdere spørsmål mellom petroleumssektoren og fiskerisektoren, inkludert å få belyst behovet for eventuelle petroleumsfrie fiskerisoner i området Lofoten-Barentshavet. Regjeringen vil i lys av arbeidsgruppens anbefaling og den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet vurdere opprettelsen av petroleumsfrie fiskerisoner."

I oljemeldingen redegjøres det for Regjeringens beslutning i desember 2003 om videre petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet. Regjeringen besluttet da å videreføre aktiviteten i Barentshavet syd, med noen unntak. Unntakene er de kystnære områdene i Troms og Finnmark og de særlig verdifulle områdene: polarfronten, iskanten, Bjørnøya og Tromsøflaket. De særlig verdifulle områdene er hentet fra et arbeid Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt har utført i forbindelse med den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet. ("Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten - Barentshavet", mai 2003). Regjeringen har således allerede tatt viktige grep for å sikre miljøet i Barentshavet.

For Nordland VI besluttet Regjeringen ikke å videreføre aktiviteten i dette området nå. En ny vurdering av spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Nordland VI sa Regjeringen skulle foretas når den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet foreligger. Beslutningen for Nordland VI var i tråd med anbefalingene fra sameksistensgruppen. Således har Regjeringen allerede tatt viktige grep for å forhindre konflikt.

Formålet med forvaltningsplanen er å trekke opp de overordnede linjene for forvaltningen av havområdet Lofoten - Barentshavet, herunder en samlet fremstilling av miljøtilstanden i havområdet i lys av ulik menneskelig påvirkning. En vurdering av behovet for tiltak for å ivareta den ønskede miljøtilstanden i området vil også bli gitt. Vurderingen av virkemidler i forvaltningsplanen vil være på et overordnet nivå hvor kostnadseffektivitet, hensiktsmessighet og mulige alternativer vil være elementer i vurderingen. Det tas sikte på at selve forvaltningsplanen ikke skal vedta gjennomføring av konkrete sektortiltak.

I forbindelse med behandlingen av oljemeldingen fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen utvide sameksistensutvalget med representanter med miljøfaglig og juridisk kompetanse."

Regjeringen vil som sagt i oljemeldingen videreføre arbeidet i sameksistensgruppen. Gruppen vil i det videre arbeidet bli utvidet med representanter som innehar miljøfaglig og juridisk kompetanse, i tråd med Stortingets vedtak. Sameksistensgruppens arbeid i 2003 viser at dialog og økt kunnskap om hverandres aktiviteter kan bidra til nyttig forståelse og avklaringer mellom næringene. En slik gruppe kan være en verdifull støttespiller for myndighetene i å vurdere muligheter og begrensninger for petroleumsvirksomheten i de nordlige havområdene.