Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:21 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Statsråden har gitt instruks om at ingen behandlingsplasser innen psykiatrien skal legges ned før disse er erstattet av et alternativt behandlingstilbud som minst er like godt eller bedre.
Vurderer statsråden nedleggelsen av behandlingsplasser ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem i Tana i tråd med denne instruksen?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: De godkjente fylkeskommunale planene skal ligge til grunn for de regionale helseforetakenes arbeid med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er Stortinget gjort kjent med tidligere. Jeg vil benytte denne anledningen til å redegjøre mer konkret for de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet med Finnmarksplanen.

Høsten 2001 var plan for Finnmark fylkeskommune til godkjenning i det daværende Sosial- og helsedepartement. En sentral forutsetning gjennom Opptrappingsplanen er en økt satsning på poliklinisk behandling og ambulant behandling der det familieterapeutiske perspektivet søkes styrket. På bakgrunn av dette foreslo Finnmark i planen at behandlingstilbudet ved Seidajok skulle gjennomgås. Statens helsetilsyn gjorde en faglig vurdering av fylkesplanen, og vurderingen av planlagt utbygging og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge ble uttrykt som følger: "Finnmark har til nå manglet døgntilbud til ungdom. Fylket bør fortsatt disponere plasser ved UPI i Tromsø, i tillegg til at den planlagte utbyggingen av et ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok realiseres. Fylket har døgntilbud for barn. En gjennomgang og oppgradering av behandlingstilbudet ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem vurderes som et positivt og riktig tiltak."

Videre vurderte Helsetilsynet planlagt kapasitetsøkning. "St.prp. nr. 63 anslår at det vil være ca. 500 døgnplasser og 265 dagplasser i psykisk helsevern for barn og unge på landsbasis. Finnmarks andel av dette etter barnebefolkningen er 8,5 døgnplasser og 4,5 dagplasser. Etter den planlagte utbyggingen vil antallet døgnplasser for barn og ungdom inkludert plassene ved UPI være 17. Tre dagplasser ved Seidajok videreføres."

Etter at Helse Nord/Helse Finnmark overtok ansvaret for videre gjennomføring av planen, er gjennomgangen av behandlingstilbudet ved Seidajok foretatt, slik fylkesplanen forutsatte. Denne gjennomgangen bekreftet behovet for å omstrukturere døgnbehandlingstilbudet til barn med psykiske lidelser og dagens tilbud ved Seidajok. Helse Nord ønsker å styrke bemanningen og kompetansen i de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene. Behovet for døgnplasser til utredning og diagnostisering av barn i alderen 6-12 år skal ivaretas av ny familiebehandlingsenhet i Karasjok. Ettersom disse forutsetningene har kommet til etter at fylkeplanen ble godkjent, ba departementet Sosial- og helsedirektoratet om å foreta en faglig vurdering av de nye elementene i Finnmarksplanen. Direktoratet konkluderte med følgende: "SHdir anser det som fornuftig å legge om døgntilbudet ved Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem i sin nåværende form, og tilføre de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene med ressurser til å drive ambulante og familiebaserte tiltak ut i kommunene. Helse Nord RHF må sørge for at fagkompetansen ved Seidajok ivaretas. Omleggingen av døgntilbudet ved Seidajok må fases inn i tid med oppbygging av nye tilbud ved poliklinikkene, slik at tilbudet til barn og unge styrkes og ikke svekkes."

Departementet har ikke foretatt ytterligere vurderinger av saken som avviker fra Helse Nords vedtak og Sosial- og helsedirektoratets vurderinger, men departementet forutsatte i tilbakemeldingen til Helse Nord at endringene skjer i riktig rekkefølge, dvs. med oppbygging før nedbygging.

Jeg har forøvrig nå gitt beskjed til samtlige regionale helseforetak at det er nødvendig å foreta en helhetsvurdering av boligbehovet i kommunene, og at det derfor ikke skal skje noen nedbygging av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten, selv om dette er en del av planlagte omstruktureringstiltak. Bakgrunnen for dette er blant annet at plassene i de psykiatriske sykehjemmene er blitt avviklet raskere enn forutsatt. Denne instruksen til de regionale helseforetakene om døgnplasser gjelder både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og den vil vare til boligbehovet i kommunene er gjennomgått. Dette endrer ikke vedtaket angående Seidajok, men selve gjennomføringstidspunktet må vurderes i tråd med den gjennomgangen som skal gjøres i kommunene.