Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:23 (2004-2005)
Innlevert: 02.10.2004
Sendt: 04.10.2004
Besvart: 08.10.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Lofotfisket er det mest tradisjonelle og sentrale torskefisket i Norge. Under fisket er Lofothavet oppdelt i teiger, som for urutinerte kan virke som et eneste stort kaos, men som for erfarne fiskere og ansatte i Lofotoppsynet er et både logisk og velfungerende system som har utviklet seg siden 1873.
Forstår statsråden hvilke konflikter som kan oppstå under Lofotfisket hvis man fjerner de erfarne oppsynsmennene og erstatter dem med inspektører uten erfaring og skipperutdannelse?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Lofotfisket er som representanten Bastesen er inne på et tradisjonsrikt fiske som karakteriseres av stor aktivitet på et begrenset område. Fiskere, mottak på land og myndighetene har hatt felles interesse i at dette fisket avvikles på en ordnet måte som ivaretar hensyn til den enkeltes sikkerhet, effektivt fiske og effektiv levering og en pålitelig registrering av den fangst som tas. Betydningen av disse forholdene har ikke endret seg og skal ivaretas også i fremtiden.

Lofotoppsynet skal omorganiseres fra 2005-sesongen. Dette gjør fiskeriforvaltningen av to grunner. Vi skal få mer ut av pengene og vi skal få styrket ressurskontrollkomponenten i lofotoppsynets arbeide. Dette vil vi oppnå ved å benytte heltidsansatte inspektører fra Fiskeridirektoratet også i oppsynsarbeidet knyttet til havdeling. Inspektørene vil i kraft av sin lokalkunnskap, kompetanse og fullmakter kunne utføre denne oppgaven på en god måte, og samtidig kunne ivareta et viktig arbeid på ressurskontrollområdet. Dermed effektiviseres det totale kontroll- og oppsynsarbeidet som skal gjennomføres under lofotfisket.

Jeg har forståelse for at det å endre på ordninger som næringen har forholdt seg til over lang tid kan skape usikkerhet. Dette må imidlertid ikke hindre oss i å tenke nytt når det gjelder ressursbruk. En bedre samkjøring mellom havdelingskontrollen og ressurskontrollen er et tiltak som bidrar til å utnytte ressursene mer optimalt.